velikost textu

Vzájemná spolupráce učitele 1. ročníku ZŠ a asistenta pedagoga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemná spolupráce učitele 1. ročníku ZŠ a asistenta pedagoga
Název v angličtině:
Teacher and the teacher's assistant's mutual cooperation in the first year of studies at primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iva Jinochová
Vedoucí:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
186089
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Učitel, asistent pedagoga, spolupráce, 1. ročník, základní škola, žák
Klíčová slova v angličtině:
Teacher, teacher‘s assistant, cooperation, first class, elementary school, pupil
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce byla případová studie týkající se spolupráce učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žákův 1. ročníku ZŠ. V teoretické části práce byly shromážděny poznatky k tématu práce z odborné literatury. Byly popsány doporučené možnosti podpory žáků na počátku školní docházky a úloha asistenta pedagoga v rámci této podpory. Text obsahuje také legislativní ukotvení pozice asistenta pedagoga i práce osobního asistenta obecně. Pozornost byla věnována také etickým a jiným problémům, které s povoláním asistenta pedagoga úzce souvisí. V empirické části práce byla zpracována případová studie jedné 1. třídy běžné základní školy. Byl zmapován průběh a změny spolupráce učitele a asistenta pedagoga v průběhu jednoho školního roku. Sběr dat proběhl formou zúčastněného pozorování, terénních zápisků, rozhovorů a dotazníků. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga neprobíhala podle očekávání. Na základě získaných zkušeností si myslím, že asistentka pedagoga nevěnovala žákům dostatečné množství času. Jako negativní také hodnotím neochotu účastnit se třídních akcí nad rámec běžné pracovní doby. Také toto pravděpodobně přispělo k tomu, že práce s dětmi neprobíhala vždy harmonicky. Na konci školního roku asistentce pedagoga nebyla prodloužena pracovní smlouva. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, asistent pedagoga, spolupráce, 1. ročník, základní škola, žák
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this dissertation is the case study which is concerned with the cooperation of the teacher and the teacher´s assistant in the process of education of the first class´ pupils at primary school. Theoretic part is collected knowledge from the professional literature. There are described possibilities of pupils´ support at the beginning of the compulsory education and the role of the teacher´s assistant under the terms of this support. The text also includes the position of the teacher´s assistant in legislation and the work of personal assistant. I paid attention to ethical and other problems which are connected with the work of teacher´s assistant. In empirical part is processed the case study of the first class at quite common elementary school. It was caught the progress and the changes of teacher and teacher´s assistant´s cooperation in the term of one year. Collecting of the information was made by the form of observation, field research, dialogues and questionnaires. The cooperation between teacher and the teacher´s assistant was not under way I expected. I think that on the basis of acquired experience the teacher´s assistant did not pay attention to pupils enough time. It probably contributed to the fact that the work with children was not always in harmony. At the end of the school year the teacher´s assistant´s work contact was not prolonged. KEYWORDS teacher, teacher‘s assistant, cooperation, first class, elementary school, pupil
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Jinochová 1.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Iva Jinochová 442 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Jinochová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Jinochová 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Stará, Ph.D. 565 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 488 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB