velikost textu

Postoj žáků středních škol k biologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj žáků středních škol k biologii
Název v angličtině:
High School Students‘ Attitude Towards Biology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Natálie Tichá
Vedoucí:
RNDr. Vanda Janštová
Oponent:
Mgr. Radim Kuba
Id práce:
186083
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologie, postoje, žáci, střední škola, zájem, biologické obory
Klíčová slova v angličtině:
biology, attitudes, students, high school, interest,fields of biology
Abstrakt:
ABSTRAKT Porozumění postojům žáků k jednotlivým předmětům je důležité pro podporování jejich zájmu o daný předmět. Mnohé studie se zabývaly postojem žáků k přírodním vědám jako celku a bylo dokázáno, že se jejich zájem o ně s přibývajícím věkem snižuje. V českém prostředí najdeme práce zabývající se postojem žáků základních škol k přírodopisu, postoje středoškolských žáků k biologii jsou zde však v současné době méně prozkoumány. Z toho důvodu je předložená práce zaměřena na postoje žáků gymnázií k biologii a vybrané proměnné (věk, pohlaví, nejoblíbenější předmět a mimoškolní aktivity), které jej ovlivňují. Dále se práce zaměřuje na názor žáků na jednotlivé obory biologie vyučované na gymnáziích, a to z pohledu užitečnosti pro život, obtížnosti a míry pozornosti, která jim byla učitelem věnována v rámci hodin biologie. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření na gymnáziích v České republice a zúčastnilo se ho celkem 192 žáků. Z výsledků diplomové práce vyplývá, že postoje žáků k biologii jsou neutrální. Kladnější postoj k biologii byl zjištěn u dívek a mladších žáků. Dále byl potvrzen vliv nejoblíbenějšího předmětu a mimoškolních aktivit na postoje žáků k biologii. V případě biologických oborů byla jako nejužitečnější obor pro život žáky zvolena biologie člověka. Jako nejobtížnější biologický obor žáci uvedli genetiku a nejmenší míra pozornosti byla podle nich učitelem v hodinách biologie věnována ekologii a ochraně životního prostředí. Klíčová slova: biologie, postoje, žáci, střední škola, zájem, biologické obory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Understanding of students’ attitudes is important in supporting their interest toward a particular subject. Students’ attitudes toward science have been extensively studied and it has been showed that their interest decrease with age. In the Czech Republic, there are studies concerning pupils’ attitudes towards biology at primary school, but high school students’ attitudes towards biology are less known. Thus, the aim of this study focuses on high school students’ attitudes toward biology and variables (such as gender, age, the most favourite subject and out-of-school activities) which affect them. In addition, the thesis focuses on the students’ view of the particular biology fields taught at high schools, from the point of view of usefulness for life, difficulty and the level of attention given to them by teacher during the biology classes. The research was done using a questionnaire survey at high schools in the Czech Republic and the total number of 192 students took part in the survey. The results of the diploma thesis show that the attitudes of students towards biology are neutral. A more positive attitude towards biology was found in girls and younger students. Furthermore, the influence of the most popular subject and out-of-school activities on students’ attitudes towards biology was confirmed. In the case of biological disciplines, human biology was chosen by students as the most useful field for life. As the most difficult field of biology students report genetics and according to them the least attention during biology classes teachers dedicated to ecology and environmental protection. Key words: biology, attitudes, students, high school, interest, fields of biology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Tichá 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Tichá 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Tichá 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vanda Janštová 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radim Kuba 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 152 kB