velikost textu

Sociokulturní znevýhodnění v základním vzdělávání - případové studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociokulturní znevýhodnění v základním vzdělávání - případové studie
Název v angličtině:
Sociocultural handicap in elementary education - case studies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Proutkovský
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
186077
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociokulturní znevýhodnění|rodina|školní prostředí|socializace|kvalitativní výzkum|dítě se speciálními potřebami
Klíčová slova v angličtině:
socio-cultural handicap|family|school enviroment|socialization|qualitative research|child with special needs
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociokulturního handicapu u žáků základní školy. Cílem práce je definovat zkoumaný jev a následně ho identifikovat v reálném školním prostředí. Jedná se o práci teoreticky empirickou, kde je v teoretické části zpracováno téma sociokulturního handicapu, primární a sekundární socializace a část textu je věnována rodině a škole. Text se zabývá některými vybranými teoriemi a jejich představiteli. Výzkumná část je kvalitativním výzkumem s použitím hloubkových rozhovorů a jsou zpracovány případové studie žáků základní školy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the topic of the socio-cultural disability of elementary school pupils. The aim of the thesis is to define the investigated phenomenon and to identify it in the real school environment. This is a theoretically empirical work, where the theoretical part deals with a socio-cultural handicap, primary and secondary socialization and part of the text is dedicated to family and school. The text deals with some selected theories and their representatives. The research part is a qualitative research using in-depth interviews and case studies of elementary school pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Proutkovský 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Proutkovský 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Proutkovský 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB