velikost textu

Charakterizácia génu pop-1 u Caenorhabditis elegans

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizácia génu pop-1 u Caenorhabditis elegans
Název v češtině:
Charakterizace genu pop-1 u Caenorhabditis elegans
Název v angličtině:
Characterization of the Caenorhabditis elegans pop-1 gene
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Soňa Jakšová
Vedoucí:
Ing. Tomáš Vacík, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.
Id práce:
186065
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Wnt signalizace, genová exprese, transkripční regulace, alternativní izoformy
Klíčová slova v angličtině:
Wnt signaling, gene expression, transcriptional regulation, alternative isoforms
Abstrakt:
Rozmanitosť ľudského proteómu vychádza zo schopnosti jedného génového lokusu kódovať viacero proteínových izoforiem. Gény TCF/LEF produkujú široké spektrum variant, čím rozširujú pole pôsobnosti TCF/LEF proteínov. Transkripčné faktory TCF/LEF regulujú cieľové gény Wnt signálnej dráhy. Diplomová práca využíva modelový organizmus Caenorhabditis elegans, u ktorého študuje gén pop-1, ortológ TCF/LEF. Hybridizačnou metódou Northern blot sme sa pokúsili overiť prítomnosť pop-1 alternatívnej mRNA. Pomocou kvantitatívnej RT-PCR sme analyzovali hladinu pop-1 mRNA. Kľúčové slová: kanonická Wnt signálna dráha, transkripčné faktory TCF/LEF, Caenorhabditis elegans, pop-1
Abstract v angličtině:
The human proteom diversity is caused by the ability of a single gene locus to encode more protein isoforms. The TCF/LEF genes produce a broad spectrum of protein variants, which consequently leads to a great functional diversity of the TCF/LEF proteins. The TCF/LEF transcriptional factors regulate the canonical Wnt signaling target genes. In this diploma project we focused on the Caenorhabditis elegans gene pop-1, the ortholog of the TCF/LEF genes. Using the Northern blot analysis we tried to identify alternative isoforms of the pop-1 mRNA in C. elegans. Using quantitative RT-PCR we also analyzed the pop-1 mRNA levels. Key words: canonical Wnt signaling pathway, TCF/LEF transcription factors, Caenorhabditis elegans, pop-1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Soňa Jakšová 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Soňa Jakšová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Soňa Jakšová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Tomáš Vacík, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 217 kB