velikost textu

Mechanizmy asortativního párování u člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanizmy asortativního párování u člověka
Název v angličtině:
Mechanisms of assortative mating in humans
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tamara Dudková
Vedoucí:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Bártová
Konzultant:
Mgr. Zuzana Štěrbová
Id práce:
186044
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
homogamie, proximita, výběr partnera, asortativní párování
Klíčová slova v angličtině:
homogamy, proximity, mate selection, assortative mating
Abstrakt:
Abstrakt Předchozí studie ukazují, že při vzniku partnerských vztahů se uplatňují dva základní principy: i) homogamie a ii) heterogamie. Podle principu homogamie se partneři mají tendenci podobat a naopak princip heterogamie postuluje, že partneři se budou v daných charakteristikách vzájemně odlišovat. Dosud získala výrazně vyšší empirickou podporu teorie homogamie, nicméně stále zůstává otevřenou otázkou, jaké mechanismy ke vzájemné podobnosti mezi partnery vedou. Může se jednat např. o důsledek proximity (geografická a sociální blízkost), preferencí pro sobě-podobnost, konvergenci (vzájemné připodobňování) v průběhu soužití atd. Jak ukázaly mnohé studie, podobnost mezi partnery v různých socio- demografických, fyzických, postojových a jiných znacích přispívá partnerské spokojenosti. Cílem navrhované bakalářské práce je na základě rešerše literatury analyzovat, jaké mechanismy homogamie a heterogamie se uplatňují u různých rysů a současně zjistit, zda role těchto mechanizmů závisí na typu partnerského vztahu (např. zda se jedná o nesezdané páry, dlouhodobé manžele atd.).
Abstract v angličtině:
Abstract Two main principles of the relationship formation were previously established: i) homogamy and ii) heterogamy. According to the principle of homogamy, partners tend to be similar to each other. In contrast, heterogamy states that partners´ characteristics differ. The theory of homogamy has reached significantly higher empirical support, however it is still unclear which mechanisms lead to similarities between partners. Potential mechanisms involve proximity (geography and social propinquity/proximity), preference for self-similarity, convergence (mutual assimilation) during cohabitation etc. Several previous studies showed, the similarity between partners in various social-demographic, physical, and attitudinal characteristics among others contributes to the relationship satisfaction. The main aim of the proposed bachelor thesis, is to perform a review of the relevant literature and analyse which mechanisms of homogamy and heterogamy apply to various characteristics and whether their role vary according to the type of the relationship (i.e. open relationships, marriages, etc.)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tamara Dudková 934 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tamara Dudková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tamara Dudková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Bártová 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB