velikost textu

Srovnávací a evoluční analýza neurulace bazálních ryb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnávací a evoluční analýza neurulace bazálních ryb
Název v angličtině:
Comparative and evolutionary analyses of neurulation in non-teleost fishes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Matějková
Vedoucí:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Pergner, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jan Štundl
Id práce:
186039
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Neurulace, neboli vznik neurální trubice, je zásadní událostí embryogeneze každého obratlovce. Tento proces probíhá podle obecného vzoru, kdy se z neurální ploténky v závěru neurulace vytvoří neurální trubice. U většiny skupin obratlovců probíhá neurulace klasicky ohýbáním neurální ploténky za současného vyzdvižení neurálních valů. U kostnatých ryb (Teleostei), které reprezentují korunovou skupinu paprskoploutvých ryb (Actinopterygii), probíhá neurulace značně rozdílně přes pevný neurální kýl. Tři kmenové linie paprskoploutvých ryb – bichiři, jeseteři a kostlíni – tak mohou sloužit jako unikátní modely pro pochopení evoluční změny ve způsobu neurulace u obratlovců. Pro tento účel byla využita podrobná vývojová série bichira senegalského (Polypterus senegalus), jesetera malého (Acipenser ruthenus) a kostlína mexického (Atractosteus tropicus) a byly porovnány jejich morfogenetické procesy neurulace. Z popisu vnější, tkáňové i buněčné morfologie těchto tří druhů byly zdůrazněny vlivy působící v rámci neurální ploténky (apikální konstrikce, konvergentní extenze) a vlivy okolních tkání na neurální ploténku. Pokusila jsem se také diskutovat případné mechanismy evoluční přechodu od svinování neurální destičky k neurulaci skrze neurální kýl, který představuje unikátní evoluční změnu, se kterou se setkáváme u největší skupiny žijících obratlovců.
Abstract v angličtině:
Abstract Neurulation, i. e. formation of a neural tube, is a crucial event in embryogenesis of each vertebrate. This developmental process is rather stereotypical, generally comprising a transformation of a neural plate into a neural tube. In the majority of vertebrate groups, neurulation classically occurs by a folding process of bending neural folds, whereas in bony fishes (Teleostei), representing a crown group of ray-finned fishes (Actinopterygii), the neurulation occurs rather differently by a solid neural keel. The three stem groups of ray- finned fishes – bichirs, sturgeons and gars – might thus serve as unique models for understanding of evolutionary changes in the pattern of vertebrate neurulation. For that reason, detailed developmental series of bichir (Polypterus senegalus), sturgeon (Acipenser ruthenus) and gar (Atractosteus tropicus) were used, and their morphogenetic processes of neurulation were compared. I present here description of the outer morphology, and analyses of tissue and cellular changes, with a focus on intrinsic forces within the neural plate like apical constriction and convergent extension, as well as on some extrinsic forces. I also try to discuss possible mechanisms of an evolutionary transition from the bending of the neural plate to the neurulation via the neural keel, representing an unique evolutionary change in the vertebrate neurulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Matějková 87.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Matějková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Matějková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Černý, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Pergner, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB