velikost textu

Molekulární taxonomie flebotomů (Diptera: Psychodidae) v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární taxonomie flebotomů (Diptera: Psychodidae) v Evropě
Název v angličtině:
Molecular taxonomy of sand flies (Diptera: Psychodidae) in Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Grešová
Vedoucí:
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Rádrová
Id práce:
186009
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
flebotomus, molekulární ekologie, fylogeneze, vnitrodruhová variabilita, určení druhu, detekce zdrojů sání
Klíčová slova v angličtině:
sand fly, molecular ecology, phylogeny, intraspecific variability, species identification, bloodmeal detection
Abstrakt:
Abstrakt Flebotomové (Diptera, Psychodidae) jsou drobní krev sající živočichové, kteří jsou dosud jedinými prokázanými přenašeči onemocnění zvaného leishmanióza. Ve Starém světě jsou do přenosu zapojeni zástupci rodu Phlebotomus, v Novém světě jedinci patřící do rodu Lutzomyia. Jen některé druhy těchto rodů jsou schopny onemocnění přenášet, přesné druhové určení a znalost aktuálního areálu výskytu jednotlivých druhů jsou tedy zcela zásadní pro pochopení přenosových cyklů leishmanióz. Tradičně používané morfologické znaky pro druhové určování flebotomů se v řadě případů ukazují jako nedostatečné, zejména kvůli vnitrodruhové variabilitě a možnému poškození při odchytu a preparaci. Navíc je hledání rozlišovacích znaků, zejména u samic, velmi obtížné a vyžaduje jistou míru praxe. Proto se v současnosti k identifikaci stále více využívají různé molekulární metody. Tato práce se věnuje použití molekulárních metod založených na studiu DNA i proteinů k rutinní identifikaci flebotomů odchycených v jihovýchodní Evropě a přilehlých státech, tedy v oblastech, kde znalost diverzity tamní flebofauny je nízká či neaktuální. Další část této práce je věnovaná bližšímu zkoumání vztahů mezi vybranými blízce příbuznými druhy v rámci druhových komplexů. Klíčová slova: Phlebotomus, molekulární identifikace, DNA barcoding, MALDI-TOF MS
Abstract v angličtině:
Abstract Phlebotomine sand flies (Diptera, Psychodidae) are small blood sucking insects which are only proven vectors of neglected tropical disease called leishmaniasis. Sand flies of the genus Phlebotomus act as vectors in the Old World and those of genus Lutzomyia are vectors in the New World. However, not all of them are capable of transmitting the disease. It is therefore crutial to conclusively determinate the species and have up-to-date knowledge of their natural occurence. Routine identification based on morphological characters is challenging due to intraspecific variability of these or their possible damage during the capture and preparation. In adition, correct assessment of distinctive cahracters, especially for females, is difficult and requires certain expertise. Thus, approaches of molecular taxonomy have been recently increasingly used for sand flies species determination. This thesis presents usage of DNA sequencing and MALDI-TOF protein profiling for routine determination of sand flies caught in southeastern Europe and adjacent regions, where we have lack of information of present sand flies species. Another part of this thesis focus on closer examination of relations between selected closely related species within species complexes. Key words: Phlebotomus, molacular identification, DNA barcoding, MALDI-TOF MS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Grešová 8.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Grešová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Grešová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vít Dvořák, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Rádrová 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 154 kB