velikost textu

Mezinárodní arbitráž a její kořeny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní arbitráž a její kořeny
Název v angličtině:
International Arbitration and its roots
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Šídlová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Id práce:
186005
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhodčí řízení, Stálý Rozhodčí soud v Haagu, Investiční arbitráž
Klíčová slova v angličtině:
Arbitration, Permanent Court of Arbitration in Hague (PCA), Investment arbitration
Abstrakt:
Abstrakt Mezinárodní arbitráž a její kořeny Arbitráž, neboli rozhodčí řízení je v současné době jednou z nejvíce užívaných forem řešení sporů a to jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních otázkách. Vzhledem k vysokému nárůstu sporů řešených právě prostřednictvím rozhodce zejména v posledních dvaceti letech tohoto století může rozhodčí řízení dnes již směle konkurovat soudnímu řízení v oblíbenosti a počtu předložených sporů. S ohledem na výrazný nárůst užívání rozhodčích doložek především v soukromoprávních smlouvách, dochází vcelku často k mylným domněnkám, že rozhodčí řízení je primárně institutem soukromého práva a že se jedná o novodobý institut, který byl vytvořen až v moderní době a historicky vůbec neexistoval. V kapitole čtyři až šest této diplomové práce se zaměřím na dokázání, že kořeny dnes tak běžně užívaného institutu rozhodčího řízení sahají až do dob Starověkého Řecka, které se stalo kolébkou jak civilizace, tak právě rozhodčího řízení. Následně v této části také zmapuji vývoj rozhodčího řízení právě během dvou tisíc let jeho existence, a této historické ose poukážu, které aspekty rozhodčího řízení přetrvaly až do dnešních let, a v čem se naopak průběh a vedení dnešního rozhodčího řízení zásadně odlišuje od toho původního. Kapitolu sedm mé diplomové práce pak budu věnovat problematice Stálého Rozhodčího soudu v Haagu, jeho vzniku, procesu fungování a vývoji jeho postavení v mezinárodní sféře. Spolu s tím se také budu věnovat některým nejznámějším sporům, které se před Stálý Rozhodčí soud v Haagu dostaly, jak probíhalo řízení o nic a nakonec i výsledná rozhodnutí Stálého Rozhodčího soudu v Haagu ve věci samé. V kapitole osm mé diplomové práce ještě v krátkosti přiblížím postavení České republiky v rámci rozhodčích sporů a zaměřím se na důvody, proč byla v posledních letech jejich tak častým účastníkem, a to se zaměřením zejména na oblast sporů v otázkách mezinárodníc investic. Klíčová slova: * Rozhodčí řízení * Stálý Rozhodčí soud v Haagu * Investiční arbitráž
Abstract v angličtině:
Abstract International Arbitration and its roots Arbitration, or in other words peaceful settlement of the dispute, is currently one of the most used methods of settlement of the disputes both on international and national levels. Considering the high augmentation of the disputes resolved through the means of arbitration especially in the last twenty years of this century the arbitration can boldly compete with the judicial resolution of the disputes in popularity and in the number of resolved cases. Considering the augmentation of use of arbitration clauses especially in the private law contracts, there is often a wrong idea, that the process of arbitration is primary an institute of the private law and that it is a new institute, which has been created in the modern times and historically did not exist at all. In chapters four till six of my thesis I will be focusing on proving that roots of today so often used institute of arbitration run deep in the history, till the times of Ancient Greece even, which was the cradle of the civilization as well as of the arbitration. Subsequently I will in this part map the evolution of the arbitration during the two thousand years of its existence, when on this I will show which aspects of the arbitration prevailed to these days and in which aspects contrary is the course and the conduct of today’s arbitration proceedings completely different from the original one. Chapter seven of my thesis will be focused on the problematic of the Permanent Court of Arbitration in Haag. Its creation, process of functioning, evolution and its place in the international sphere, together with this I will also focus on some of the most known disputes, which were presented to the Permanent Court of Arbitration in Hague and how the resolve of them was carried out. In chapter eight of my thesis, I will briefly venture on the standing of the Czech Republic within the frame of arbitration disputes and I will focus on reasons why Czech Republic was so often in the last couple of years a participant in them, especially in the area of the international investments disputes. Key words: o Arbitration o Permanent Court of Arbitration in Hague (PCA) o Investment arbitration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Šídlová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Šídlová 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Šídlová 434 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 152 kB