velikost textu

Individualita námluv u semi-ferálních koní (Equus caballus)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individualita námluv u semi-ferálních koní (Equus caballus)
Název v angličtině:
Individuality of a courtship in semi-feral horses (Equus caballus)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Boušková
Vedoucí:
Mgr. Martina Komárková
Oponent:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Id práce:
185975
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kůň domácí, ferální, reprodukce, námluvy
Klíčová slova v angličtině:
domestic horse, feral, reproduction, courtship
Abstrakt:
U většiny savčích druhů jsou podstatným prvkem předcházejícím vlastní reprodukci námluvy. U mnoha druhů jsou konkrétní namlouvací strategie velmi dobře prozkoumány, často však chybí informace o jejich průběhu v rámci konkrétních párů, ačkoli právě námluvy mohou mít zásadní dopad na reprodukční úspěšnost jedince. U koní (Equus caballus), polygynních kopytníků s harémovým sociálním uspořádáním, zahrnují přirozeně námluvy široké spektrum chování, oproti tomu v lidské péči k nim prakticky nedochází. Tato práce se zabývá námluvami a reprodukcí u semi-ferálních a domácích koní, konkrétně u plemene exmoorský pony a merénský kůň, a individuálními reakcemi klisen na hřebce v období námluv. Celkem bylo pozorováno 45 jedinců po dobu 240 hodin od února do června roku 2018. Předpokládali jsme podobnost námluv v rámci konkrétních párů, výsledek statistické analýzy však ukázal opak, tedy vysokou variabilitu opakovatelnosti behaviorálních vzorců (ICC 0,235–0,832), která však nijak nekorelovala s individuálními charakteristikami klisny, tedy jejím věkem (ρ=-0,194, p=0,472), paritou (t=0,569, p=0,578) či výskytem poporodního estru (t=-0,070, p=0,945). Dále jsme předpokládali, že klisna, která bude během námluv vykazovat vůči hřebci agresivní chování, námluvy svým odchodem či útěkem ukončí. Tento předpoklad se potvrdil, klisna hrozící hřebci během námluv je v převážné většině případů i ukončila (84,2 %, 5,3 %, 10,5 %, χ2=18,492, p<0,001). Taktéž jsme predikovali ukončení interakce odchodem hřebce v případě, že u něj během námluv nebude pozorována erekce. Hřebec skutečně v 86,4 % případů od námluv, během kterých u něj nedošlo k erekci, odešel (χ2=37,568, p<0,001). Námluvy by měly mít prostor i v domácích chovech, je tedy zapotřebí umožnit páru více sexuálních interakcí, prekopulačního kontaktu, klasických namlouvacích prvků chování a poskytnout klisně dostatečnou volnost pohybu, čímž by mohla být následně zvýšena úspěšnost reprodukce. Poznatky z pozorování namlouvacího chování koní mohou být přínosem například i v záchranných chovech kopytníků (kůň Převalského, zebry). Klíčová slova: kůň domácí, ferální, reprodukce, námluvy
Abstract v angličtině:
In most of the mammalian species the courtship is a very important event preceding the reproduction itself. In some species specific courtship strategies are well described, however, in horses they are not, although courtship may have a major impact on the reproductive success of the individual. In horses (Equus caballus), polygynous mammals with harem type of social organization, courtship naturally involved wide spectrum of behaviour, by contrast, under domestic conditions they almost do not occur. This diploma thesis addresses the courtship and reproduction in semi-feral and domestic horses, specifically Exmoor pony and Merens horse breed, and individual reactions of mares to the stallion in the breeding season. A total of 45 individuals were observed for 240 hours from February to June 2018. We assumed the similarity of courtship within particular couples, but the result of the statistical analysis was the opposite, a high variability in the behavioural pattern repeatability (ICC 0,235–0,832), which, however, did not correlate with individual mare characteristics, i.e. age (ρ=-0,194, p=0,472), parity (t=0,569, p=0,578) or postpartum estrus (t=-0,070, p=0,945). We also assumed that the mare, which would show aggressive behaviour to the stallion during the courtship, would end the courtship by leaving or escaping. This assumption was confirmed, when threatening display was performed by the mare, she was the one mainly stopping the courtship (84,2 %, 5,3 %, 10,5 %, χ2=18,492, p<0,001). We also predicted the termination of the interaction by leaving the stallion if an erection was not observed during the courtship. Indeed, the stallion left in 86,4 % of courtship during which erection wasn´t present (χ2=37,568, p<0,001). The courtship should be allowed in domestic breeding, it is therefore necessary to allow the couple more sexual interactions, precopulation contact, typical courtship behavioural elements and provide the mare a sufficient freedom of movement. Our results may be beneficial for the endangered ungulates breeding (Przewalski‘s horse, zebras). Key words: domestic horse, feral, reproduction, courtship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Boušková 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Boušková 702 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Boušková 693 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martina Komárková 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Fuchs, CSc. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 215 kB