velikost textu

Stylisticky snížené lexikum současné ruské prózy a problematika jeho překladu do češtiny.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stylisticky snížené lexikum současné ruské prózy a problematika jeho překladu do češtiny.
Název v angličtině:
Low Lexicon of Contemporary Russian Prose and Its Possible Translation into Czech
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Vysoký
Vedoucí:
Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
Id práce:
185933
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umělecký překlad, analýza překladu, vulgarismus, ruština-čeština, současná ruská beletrie
Klíčová slova v angličtině:
literary translation, translation analysis, vulgarism, Russian-Czech, present russian fiction literature
Abstrakt:
Abstrakt Tématem předkládané diplomové práce je otázka překladu stylisticky snížené slovní zásoby (zejm. vulgarismů) z ruštiny do českého jazyka. Podkladem jsou příklady excerpované ze současné ruské prózy, souboru povídek V. Kozlova. Nejprve jsou srovnány oba národní jazyky s důrazem na sociolekty, mezi nimiž jsou je věnována pozornost jedné konkrétní vrstvě, vulgarismům. Následně jsou srovnávány vulgarismy v obou jazycích. Tento přístup je významný pro pochopení jejich společných a rozdílných rysů, možnosti jejich použití a další rozpracování tématu z hlediska. Český jazyk nedisponuje slovní zásobou s vysokou mírou expresivity, jak je tomu v případě ruského matu. Princip funkční ekvivalence dovoluje nedostatek na úrovni vysoké míry expresivity kompenzovat volbou vhodných prostředků cílového jazyka.
Abstract v angličtině:
Abstract: The main aim of the thesis is to discuss a task of translation of low lexicon (esp. vulgarism) from Russian into Czech. Low lexion discussed in the thesis is based on texts of contemporary russian prose written by V. Kozlov. At first we compare both national languages especially their sociolects and specific layer of vulgarism. This layer is then analyzed in Russian and in Czech, which allow us to understand common and different fields in it. There is no direct equivalent in Czech to russian mat (a layer of highly expressive lexicon in Russian). According to functional equvalence we can show the way, how to substitute this lack of expressive lexicon in translation to Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Vysoký 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josef Vysoký 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Vysoký 389 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Vysoký 379 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Dr. phil. Markus Giger 155 kB