velikost textu

Cirkadiánní systém a jeho změny u myší s mutací Lurcher

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cirkadiánní systém a jeho změny u myší s mutací Lurcher
Název v angličtině:
Circadian system and it´s changes in Lurcher mutant mice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Boubín
Vedoucí:
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
Id práce:
185922
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cerebellum, cirkadiánní systém, hodinové geny, Lurcher mutace
Klíčová slova v angličtině:
cerebellum, circadian system, clock genes, Lurcher mutation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou změny v cirkadiánních rytmech způsobené poruchou cerebella. Jako animální model byly vybrány myši s mutací Lurcher, které mají specificky degenerovanou vrstvu Purkyňových buněk. Z našich výsledků vyplývá, že mutace glutamátového receptoru GluRδ2, která podmiňuje postupnou degeneraci Purkyňových buněk, vede k poškození cirkadiánního systému. Myši s touto mutací mají sníženou schopnost synchronizace s vnějšími světelnými podmínkami, vykazují zvýšenou variabilitu v délce endogenní periody a nejsou schopny generovat anticipační chování v režimu časově omezeného přístupu k potravě. Na rozdíl od kontrolních myší, u postižených myší jsme nedetekovali významný rytmus v hladině proteinu hodinového genu Bmal1 v suprachiasmatických jádrech, paraventrikulárních jádrech ani v habenule. Hladiny fosforylovaných kináz ERK1/2 a GSK3ß měly také narušený rytmus v suprachiasmatických jádrech. Vzhledem k částečně zachovaným cirkadiánním oscilacím v lokomoční aktivitě patrně nedochází k narušení cirkadiánního systému na molekulární úrovni. Cerebelární mutace spíše narušuje vzájemnou synchronizaci neuronů suprachiasmatických jader a může také ovlivňovat procesy ve ventromediálním hypotalamu regulujícím příjem potravy. Naše poznatky jsou první, které naznačují funkční interakci cerebella a cirkadiánního pacemakeru v suprachiasmatických jádrech, a pravděpodobně také v habenule.
Abstract v angličtině:
Abstract The main topic of this thesis are changes in Circadian rhythms caused by cerebellar disorders. Mice with Lurcher mutation, which have specifically degenerated Purkinje cells layer, were choosen as animal model. Our results show that mutation of the glutamate receptor GluRδ2, which causes gradual degeneration of Purkinje cells, leads to damage of Circadian system. Mice with this mutation have reduced capability to adapt to external conditions in different light modes. They are also showing increased variability in endogenous cycle. The mice are also unable to show anticipatory behavior in time-restricted feeding. Compared to control group, affected mice do not show significant rhythm in levels of protein of Bmal1 gene in suprachiasmatic nuclei, paraventricular nuclei nor in habenula. Phosphorylated kinases ERK1/2 and GSK3ß also had distorted rhythms in suprachiasmatic nuclei. Because Circadian oscillations in locomotor activity are partly preserved, Circadian system is likely not damaged on molecular level. Cerebellar mutation hampers synchronization between suprachiasmatic nuclei of neurons and can also affect processes in the ventromedial hypothalamus regulating food intake. Our findings are the first to suggest functional interactions between cerebellum and Circadian pacemaker in suprachiasmatic nuclei and likely also in habenula.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Boubín 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Boubín 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Boubín 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Jelínková, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Josef Boubín 586 kB