velikost textu

Psychologická mimesis, posvátné a moc: Studie k sociologii moci v kontextu myšlení René Girarda, Gabriela Tarda a Émila Durkheima

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologická mimesis, posvátné a moc: Studie k sociologii moci v kontextu myšlení René Girarda, Gabriela Tarda a Émila Durkheima
Název v angličtině:
Psychological Mimesis, the Sacred and Power: A Study in the Sociology of Power in the Context of René Girard´s, Gabriel Tarde´s and Émile Durkheim´s Thought
Typ:
Disertační práce
Autor:
Marián Kišš, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Oponenti:
PhDr. Jan Váně, Ph.D.
doc. PhDr. Dušan Lužný
Id práce:
185902
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
René Girard, mimetická teorie, psychologická mimesis, násilí, posvátné, moc, sociologická teorie, Émile Durkheim, Gabriel Tarde.
Klíčová slova v angličtině:
René Girard, mimetic theory, psychological mimesis, violence, sacred, power, sociological theory, Émile Durkheim, Gabriel Tarde.
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním předmětem našeho zájmu v předkládané práci je tematika moci v kontextu sociologické teorie, a to v návaznosti na mechanismus psychologické mimesis a na fenomén posvátného. Jako výchozí bod našeho uvažování nám slouží mimetická teorie kultury René Girarda, která systematizuje vztah mezi mechanismem psychologické mimesis a posvátným, a to ve světle fenoménu násilí. V naší práci nejprve prezentujeme Girardovu mimetickou teorii, osvětlujeme její hlavní koncepty a vše zasazujeme do širšího myšlenkového kontextu. Následně kriticky zkoumáme Girardovo teoretické schéma a dospíváme k závěru, že jeho myšlenkový a konceptuální rámec si žádá revizi, má-li být využitelný pro další uvažování v sociologickém či sociálněteoretickém kontextu. Proto se následně snažíme Girardovo myšlení „sociologizovat“. Nejprve je zasazujeme do širšího sociologického kontextu a poté jeho teorii zkoumáme ve světle myšlení dvou sociologických klasiků, Gabriela Tarda a Émila Durkheima. Toto zkoumání následně promítáme do myšlenkové a konceptuální syntézy, na jejímž základě navrhujeme naše vlastní konceptuální schéma, které vychází z předpokladu psychologické mimesis jako antropologické konstanty a překonává hlavní nedostatky Girardova teoretického rámce. Na podkladě nového konceptuálního schématu se dále věnujeme zkoumání fenoménu moci a formulujeme náš vlastní teoretický rámec (tzv. generativní teorii moci), který vychází z myšlenkové a konceptuální syntézy v linii Girard-Tarde-Durkheim. Náš teoretický rámec konceptualizuje moc jako jeden ze tří hlavních sociálních obrazců, vedle násilí a posvátného, a předkládá jejich typologii. Naše teorie dále pevně schematizuje a systematizuje vztah mezi násilím, posvátným a mocí jako klíčovými sociokulturními faktory, a to na jednotném základě – tedy na podkladě psychologické mimesis. Za jeden z hlavních teoretických závěrů práce lze označit poznatek, že jednotlivé sociální obrazce – jakožto mimetické konstelace (matrice) – strukturují (psycho)sociální prostor, čímž určují dominantní rysy kolektivního jednání a vědomí. Naše teorie tedy předpovídá, že změny ve vnitřní struktuře sociálního obrazce budou doprovázeny změnami (podle naší typologie) v oblastech, které jsou konstitutivní pro kolektivní jednání a vědomí. Klíčová slova: René Girard, mimetická teorie, psychologická mimesis, násilí, posvátné, moc, sociologická teorie, Émile Durkheim, Gabriel Tarde.
Abstract v angličtině:
Abstract The main subject of the presented work is the question of power within the context of sociological theory, and in relation to the mechanism of psychological mimesis and the phenomenon of the sacred. Our starting point is René Girard´s mimetic theory, which systematizes the relationship between the mechanism of psychological mimesis and the sacred – in the light of the phenomenon of violence. We, firstly, present Girard´s mimetic theory, explicate its main concepts, and situate all into a broader context. Further, we critically examine Girard´s theoretical scheme and come to the conclusion that his theoretical and conceptual framework calls for a revision, if it is to be utilized within the context of sociology and social theory. Consequently, we try to „sociologize“ Girard´s thinking. First, we position his line of thought into the wider sociological context, and then examine his theory in the light of thinking of two classical sociologists, Gabriel Tarde and Émile Durkheim. We then project this examination into a theoretical and conceptual synthesis on the basis of which we formulate our own conceptual scheme, which is based on the assumption of psychological mimesis as an anthropological constant, and which overcomes the main shortcomings of Girard´s theoretical framework. On the basis of this new conceptual scheme, we further examine the phenomenon of power, and formulate our own theoretical framework (so called generative theory of power), which is based on the theoretical and conceptual synthesis in the „Girard-Tarde-Durkheim“ line of thought. Our theoretical framework conceptualizes power as one of three main social patterns, besides violence and the sacred, and proposes their typology. Our theory also firmly schematizes and systematizes the relationship between violence, the sacred, and power, as key sociocultural factors; and does this on a common foundation – that is on the basis of psychological mimesis. One of the main theoretical conclusions of the presented work is the finding that social patterns – as mimetic constellations (matrices) – structure the (psycho)social space, by which they determine the dominant traits of collective action and collective consciousness. Our theory thus predicts that the changes in the internal structure of social patterns will be accompanied by changes (according to our typology) in areas that are constitutive of collective action and collective consciousness. Keywords: René Girard, mimetic theory, psychological mimesis, violence, sacred, power, sociological theory, Émile Durkheim, Gabriel Tarde.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marián Kišš, M.A., Ph.D. 3.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marián Kišš, M.A., Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marián Kišš, M.A., Ph.D. 180 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Marián Kišš, M.A., Ph.D. 979 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Váně, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dušan Lužný 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 691 kB