velikost textu

Studium interakcí antivirálních látek s intestinálními lékovými efluxními ABC transportéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium interakcí antivirálních látek s intestinálními lékovými efluxními ABC transportéry
Název v angličtině:
Study of interactions of antiviral drugs with intestinal drug efflux ABC transporters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Huličiak
Vedoucí:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Id práce:
185901
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antivirotika, lékové interakce, střevo, absorpce, lékové efluxní ABC transportéry, Caco-2 buněčná linie, akumulace, transportní studie, tenké řezy střeva
Klíčová slova v angličtině:
antiviral drugs, drug interactions, intestine, absorption, drug efflux ABC transporters, Caco-2 cell line, accumulation, transport studies, precision-cut intestinal slices
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študent: Martin Huličiak Školiteľ: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Názov diplomovej práce: Studium interakcí antivirálních látek s intestinálními lékovými efluxními ABC transportéry P-gp, MRP2 a BCRP sú efluxné transportéry, ktoré sú členmi rodiny ATP binding cassette (ABC) transportérov. Tieto transportéry sú lokalizované na apikálnej membráne črevného epitelu, kde môžu obmedziť absorpciu orálne podávaných liekov. Štúdium liekových interakcií s/na črevných efluxných transportéroch je potrebné na zabezpečenie bezpečnej a účinnej liečby. Bunková línia caco-2 je FDA odporúčaný in vitro model intestinálnej bariéry a používa sa na obojsmerné testovanie substrátov a inhibítorov ABC transportérov v predklinickom výskume. Avšak táto metodika má niekoľko nedostatkov, takže potreba zavedenia nových experimentálnych modelov sa zvyšuje a metóda ex vivo založená na ľudskom alebo potkaňom čreve je sľubnou možnosťou. Precision-cut intestinal slices (PCIS) predstavujú mini-model orgánu a obsahujú všetky typy buniek tkaniva. Použili sme in vitro model s využitím monovrstiev caco-2 buniek pre štúdium transportu liečiv a novo zavedenú ex vivo metódu PCIS pre akumulačnú štúdiu a rhodamín123 (RHD123) ako modelový substrát P-gp. Analyzovali sme interakcie vybraných inhibítorov proteázy (saquinavir, atazanavir) a nukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy (zidovudín, tenofovir dizoproxil fumarát) na tomto efluxnom transportéri s následným porovnaním obidvoch metód. Z testovaných antiretrovirotík saquinavir a atazanavir spôsobili koncentračne závislý pokles efluxného pomeru a zvýšenie ex vivo akumulácie RHD123 v experimentoch in vitro, respektíve ex vivo. Na záver sme potvrdili, že saquinavir a atazanavir môžu inhibovať intestinálny P-gp a tým zvýšiť absorpciu substrátov P-gp. Dôležité je, že sme preukázali, že potkanie PCIS poskytujú porovnateľné výsledky s výsledkami získanými použitím modelu caco-2. Preto potkanie PCIS môžu predstavovať viac fyziologickú alternatívu k súčasne preferovanej metóde in vitro a zavedenie ľudských PCIS by bolo ďalším krokom bližšie k skutočnému klinickému prostrediu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martin Huličiak Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D Title of diploma thesis: Study of interactions of antiviral drugs with intestinal drug efflux ABC transporters P-gp, MRP2 and BCRP are efflux transporters, members of the family of ATP binding cassette (ABC) transporters. These transporters are located on the apical membrane of the intestinal epithelium, where they may limit absorption of orally administered drugs. Study of drug interactions with/on intestinal efflux transporters is necessary to provide safe and effective treatment. The Caco-2 cell line is FDA recommended in vitro model of intestinal barrier and it is used for bidirectional testing of substrates and inhibitors of ABC transporters in preclinical research. However, this methodology has several shortcomings, so the need of introduction of new experimental models is increasing and the ex vivo method based on human or rat intestine is a promising option. Precision-cut intestinal slices (PCIS) represent a mini-model of the organ and contain all types of cells of the tissue. We used both in vitro model using Caco-2 cell monolayers for drug transport study and in our lab established ex vivo method of PCIS for accumulation study and rhodamine123 (RHD123) as a model substrate of P-gp. We analyzed interactions of selected protease inhibitors (saquinavir, atazanavir) and nucleoside reverse transcriptase inhibitors (zidovudine, tenofovir disoproxil fumarate) on this efflux transporter with subsequent comparison of both methods. Of tested antiretrovirals, saquinavir, and atazanavir caused concentration dependent decrease in the efflux ratio and increase in ex vivo accumulation of RHD123 in in vitro and ex vivo experiments, respectively. In conclusion, we confirmed that saquinavir, and atazanavir might inhibit intestinal P-gp and thus increase the absorption of P-gp substrates. Importantly, we demonstrated that rat PCIS provide comparable results with those obtained using Caco-2 model. Therefore, rat PCIS may represent more physiological alternative to currently preferred in vitro method and the establishing of human PCIS would be an additional step closer to real clinical environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Huličiak 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Huličiak 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Huličiak 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB