velikost textu

Vztah biodiverzity a produktivity ve společenstvech krásivek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah biodiverzity a produktivity ve společenstvech krásivek
Název v angličtině:
Biodiversity-productivity relationship in desmid communities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Škvorová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Helena Bestová
Id práce:
185890
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Protistologie (NPROT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biodiverzita, druhová bohatost, fylogenetická diverzita, funkční diverzita, krásivky, produktivita, společenstvo, velikost buňky
Klíčová slova v angličtině:
biodiversity, species richness, phylogenetic diversity, functional diversity, desmids, productivity, community, cell size
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci se zabývám vlivem biodiverzity na produktivitu ve společenstvech krásivek. Biodiverzita se výrazně globálně mění. Podoba vztahu biodiverzity a produktivity patří proto k významným výzkumným otázkám. Velký vliv na produktivitu mají tři aspekty diverzity: druhová bohatost, funkční diverzita a fylogenetická diverzita. Studie ukazují, že s vyšší diverzitou obecně produktivita stoupá. Je však málo studií, které porovnávají vliv vícero aspektů diverzity současně. Existující studie ukazují, že aspekty mohou být vzájemně propojeny. Studie jsou zaměřeny převážně na rostlinná společenstva, méně pak na další organismy, například řasy. Ve své práci jsem zkoumala, jak se při změně druhové bohatosti proměňuje vztah funkční či fylogenetické diverzity a produktivity ve společenstvech krásivek. Sestavila jsem experimentální společenstva krásivek o dvou až 12 druzích. Společenstva se lišila ve zvolených aspektech diverzity. Měřila jsem nárůst biomasy. Pro analýzy jsem použila index overyielding, který srovnává produkci polykultur s produkcí očekávanou na základě monokultur. Vztah overyielding vůči funkční diverzitě se lišil v závislosti na druhové bohatosti daných společenstev. Bayesovské regrese pro jednotlivé úrovně druhové bohatosti nebyly signifikantní, nicméně bayesovská regrese intervalů nejvyšších posteriorní hustot sklonů těchto regresí signifikantní byla. Posteriorní distribuce sklonů křivek funkční diverzity je signifikantně pozitivně korelovaná s druhovou bohatostí. Znamená to, že pozitivní vliv funkční diverzity na overyielding stoupá s druhovou bohatostí. Nárůst může být způsoben komplementárními interakcemi druhů. Ty mohou být v diverzitnějších společenstvech silnější. Střední hodnoty posteriorních pravděpodobností bayesovských regresí (neboli nejvíce pravděpodobné sklony regresních přímek) nesignifikantně naznačují, že závislost overyielding na funkční diverzitě by mohla být v chudých společenstvech negativní a v bohatých pozitivní. Změna závislosti by mohla být způsobena funkčními vlastnostmi. Důležitost jednotlivých vlastností by se mohla podél gradientu druhové bohatosti měnit. Tato hypotéza může být zajímavým směrem dalšího výzkumu. Vztah overyielding a fylogenetické diverzity byl v rámci úrovní druhové bohatosti neprůkazný. Fylogenetická diverzita se tak ukázala být horším prediktorem overyielding, než funkční diverzita. Zároveň také není vhodným ukazatelem funkční diverzity společenstev krásivek. Klíčová slova: biodiverzita, druhová bohatost, fylogenetická diverzita, funkční diverzita, krásivky, produktivita, společenstvo, velikost buňky
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with biodiversity-productivity relationship in desmid communities. Biodiversity is found to be changing globally. The biodiversity-productivity relationship is therefore an important research topic. Three aspects of biodiversity are thought to play an important role: species richness, functional diversity and phylogenetic diversity. It is known that in general, productivity is positively correlated with diversity. Interactions between different metrics of biodiversity are known less. Existing studies have shown that these interactions might be present. In general, biodiversity-productivity studies were mostly focused on plants. Less is known about other organisms, including algae. In this work I explore the relationship between overyielding and functional or phylogenetic diversity on a species richness gradient of desmid communities. I conducted an artificial biodiversity– ecosystem functioning experiment using combinations of two to 12 desmid species. Communities differed in the diversity aspects. I had measured the biomass growth. For the analysis, I have used the overyielding index, which is based on a comparison of a polyculture production with the production expected based on monoculture yields. The relationship of overyielding on functional diversity depended on species richness level. Bayesian regressions for observations within different species richness levels were not significant. On the other hand, when mean densities of posterior probabilities were put into another bayesian regression, there was a significant dependence of mean densities on species richness. This means, that the positive influence of functional diversity on overyielding grows stronger when species richness gets bigger. This relationship might be caused by complementary interactions between species. These interactions can get stronger in communities with higher diversity. Mean densities of posterior probabilities (the most likely regression model slopes) had an unsignificant trend: overyielding might be correlated with functional diversity negatively in species poor communities, whereas the oposit eis true in the species rich communities. This trend – if it exist – could be caused by functional traits. The importance of different traits can be changing along the species richness gradient. This hypothesis could provide an interesting direction for future research. Relationship between overyielding and phylogenetic diversity was unsignificant within levels of species richness. Phylogenetic diversity has therefore been worse predictor of overyielding than functional diversity. At the same time, it is not a good proxy for functional diversity in desmid communities. Key words: biodiversity, species richness, phylogenetic diversity, functional diversity, desmids, productivity, community, cell size
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Škvorová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Škvorová 166 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Škvorová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Škvorová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 152 kB