velikost textu

The Inaugural Addresses of the Re-elected US Presidents after the WW2: Stylistic Analysis of Selected Features

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Inaugural Addresses of the Re-elected US Presidents after the WW2: Stylistic Analysis of Selected Features
Název v češtině:
Inaugurační projevy znovu-zvolených amerických prezidentů po druhé světové válce: stylistická analýza vybraných rysů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Procházková
Vedoucí:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Ženíšek
Id práce:
185876
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Styl, stylistická analýza, stylisticky významné prostředky, inaugurační projev, osobitý styl, američtí prezidenti.
Klíčová slova v angličtině:
Style, stylistic analysis, stylistically significant features, inaugural address, individual style, American presidents.
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá identifikací, analýzou a celkovým hodnocením použití stylu v inauguračních projevech znovuzvolených amerických prezidentů v období po druhé světové válce. Práce je zakotvena v teorii funkčního přístupu ke stylu, v souladu s tím, jak jej popisují britští lingvisté Crystal a Davy. Analýza je zaměřena na syntaktickou, morfologickou, lexikologickou a sémantickou úroveň inauguračních projevů přičemž z každé této úrovně vybírá několik stylisticky významných prostředků, které mají vliv na styl psaní a vytváří tak individuální styl každého pisatele. Práce pak zkoumá, do jaké míry se projevy vybraných amerických prezidentů stylisticky podobají či liší.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with identification, analysis and assessment of the usage of individual style in the inaugural addresses of the re-elected American presidents after the Second World War. The thesis is anchored in the functional approach to style as described by British linguists Crystal and Davy. The analysis focuses on syntactic, morphological, lexical and semantic levels of the inaugural addresses. From each level the analysis selects several stylistically significant features, which influence the style of writing and thus create an individual style. The selected Presidents’ addresses are then compared and stylistic similarities and differences are examined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Procházková 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Procházková 917 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Procházková 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Procházková 270 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 3.95 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Ženíšek 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB