velikost textu

Analýza povodně na Sázavě v únoru 1909

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza povodně na Sázavě v únoru 1909
Název v angličtině:
Analysis of flood on Sázava River in February 1909
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Jelínková
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Oponent:
Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.
Konzultant:
Ing. Libor Elleder, Ph.D.
Id práce:
185875
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
povodeň, 1909, rain-on-snow, AquaLog, simulace
Klíčová slova v angličtině:
flood, 1909, rain-on-snow, AquaLog, simulation
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením jarní povodně v roce 1909. V rámci rešerše práce popisuje typy povodní. Zaměřuje se na události rain-on-snow a s tím spojené tání sněhu a ledové jevy na tocích. Dále popisuje hydrologické modely a detailněji model AquaLog a jeho jednotlivé části. Detailně je popsána povodeň 2006, se kterou je událost z roku 1909 porovnána. Pomocí historických archivů byly zjišťovány informace o povodni 1909 a díky nim zjištěn její plošný rozsah. Dále byly analyzovány povodňové vlny v České republice. Pro povodí Sázavy bylo využito modelu AquaLog, kterým byly simulovány povodňové vlny pro 9 stanic z celého povodí.
Abstract v angličtině:
Abstract This Diploma Thesis deal with complex assessment of spring flood in 1909. In the theoretical part there are described types of floods. It focuses on rain-on-snow events together with melting of the snow and ice phenomena on streams. It also describe hydraulic models and especially in detail AquaLog model and its individual parts. The flood in 2006 which is compared to the event in 1909 is also described in more detail. In the historical archive there were found informations about flood in 1909 and because of them we know its area range. Next the flooding waves in Czech Republic were analized. The AquaLog model was used for basin of the river Sazava. Flooding waves were simulated for 9 stations in the whole basin using this model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Jelínková 7.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Jelínková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Jelínková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Jelínková 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Karolína Jelínková 782 kB