velikost textu

Molekulární testování nádorů hlavy a krku asociovaných s HPV infekcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární testování nádorů hlavy a krku asociovaných s HPV infekcí
Název v angličtině:
Molecular analysis of head and neck carcinomas associated with HPV infection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Glendová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk
Oponent:
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Id práce:
185870
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 31.05.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nádory hlavy a krku, biopsie, typy HPV, PCR, p16INK4A, p53, molekulární prediktory, Kras, Nras, Braf
Klíčová slova v angličtině:
Head and neck cancers, biopsy, HPV types, PCR, p16INK4A, p53, molecular predictors, Kras, Nras, Braf
Abstrakt:
Abstrakt Nádory hlavy a krku (HNSCC) jsou vysoce heterogenní onemocnění, které je důsledkem dvou hlavních karcinogenů – tabáku a/nebo alkoholu, či infekcí HR HPV. Tato práce vycházela z 60 biopsií nádorů hlavy a krku zalitých do parafínu, po histologické verifikaci. Pomocí multiplex qPCR byla sledována HPV infekce, včetně konkrétních typů, v různých oblastech HNSCC. Následnou IHC se prokazovala exprese p16INK4A a p53 jako možný diagnostický biomarker. Na základě údajů, že pacienti s HNSCC mohou profitovat z antiEGFR terapie pomocí Cetuximabu, avšak doposud bez definovaných prediktorů, byla provedena analýza bodových mutací genů rodiny Ras (Kras, Nras) a Braf. Tyto mutace byly sledovány jako potenciální prediktivní biomarkery, spolu v korelaci s pohlavím, věkem a jinými rizikovými faktory. Pro veškeré statistické zpracování byl použit Chí-x2 test. Klíčová slova: Nádory hlavy a krku, biopsie, typy HPV, PCR, p16INK4A, p53, molekulární prediktory, Kras, Nras, Braf
Abstract v angličtině:
Abstract Head and neck cancers (HNSCC) are highly heterogeneous disease, results from two major carcinogens - tobacco and/or alcohol, or HR HPV infection. This thesis was based on 60 biopsies of head and neck tumours embedded into paraffin after histological verification. HPV infection, including particular types was monitored in different HNSCC regions by multiplex qPCR. Subsequent IHC demonstrated expression of p16INK4A and p53 as a possible diagnostic biomarker. Based on the information, patients with HNSCC can benefit from antiEGFR therapy by Cetuximab, but so far without defined predictors, the analysis of point mutations of Ras gene family (Kras, Nras) and Braf gene was performed. These mutations were monitored as potential predictive biomarkers, in correlation with gender, age and other risk factors. For all statistical processing the Chi-x2 test was used. Key words: Head and neck cancers, biopsy, HPV types, PCR, p16INK4A, p53, molecular predictors, Kras, Nras, Braf
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Glendová 3.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Glendová 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Glendová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Glendová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 154 kB