velikost textu

Vliv požáru na vegetaci vřesovišť na dopadových plochách v CHKO Brdy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv požáru na vegetaci vřesovišť na dopadových plochách v CHKO Brdy
Název v angličtině:
Influence of fire disturbance on the heathland vegetation in the Protected Landscape Area Brdy.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Pánková
Vedoucí:
Mgr. Martin Adámek
Oponent:
Mgr. Martina Fabšičová
Id práce:
185857
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vřesoviště, řízené vypalování, disturbance, požár, Brdy
Klíčová slova v angličtině:
heathland, prescribed burning, disturbance, wildfire, Brdy moutains
Abstrakt:
Abstrakt práce Vřesoviště představují významný prvek evropské krajiny. Jedná se o sekundární vegetaci lesních stanovišť, která ve většině případů vznikla v reakci na dlouhodobé využívání těchto biotopů člověkem. V našich podmínkách se vřesoviště vyskytují poměrně vzácně a obvykle na ploškách malého rozsahu. Na dopadových plochách bývalého Vojenského prostoru Brdy a dnešní CHKO, se vlivem odlesnění s následným dlouholetým působením požárů a mechanického narušování půdy během vojenských cvičení vyvinula vřesoviště unikátního rozsahu. Po ukončení vojenského výcviku však bez zavedení vhodných managementových postupů hrozí postupný zánik těchto stanovišť, vlivem zarůstání náletovými dřevinami, hromaděním opadu bránícímu generativní obnově vřesu a odumíráním přestárlých keříků vřesu. Tato práce se zabývá vlivem požáru na vegetaci těchto stanovišť s důrazem na vitalitu a konkurenceschopnost jejich dominanty, vřesu obecného. Terénní část obnášela sledování druhového složení vegetace včetně mechorostů a lišejníků, zvlášť na úrovni dlouhodobého vývoje v řádu desetiletí (do 80 let) a na úrovni sledování trvalých ploch na recentních spáleništích. Komplementární laboratorní část této práce je zaměřena na schopnost klíčení semen vřesu na různých typech substrátů a v reakci na přítomnost přímých produktů hoření. Součástí je také porovnání této schopnosti mezi semeny vřesu z Brd a norské Lygry. Z výsledků vyplývá, že požár představuje důležitou součást tohoto biotopu, a že bez přítomnosti ekosystémových disturbancí dochází k postupné degradaci a ústupu vřesovištní vegetace. Experimentální část prokázala významnou stimulaci semen z dopadových ploch studeným kouřem a jejich vysokou odolnost vůči zvýšeným teplotám požáru. Na základě těchto výsledků je diskutována možnost řízeného vypalování vřesovišť v CHKO Brdy.
Abstract v angličtině:
Abstract of the thesis Heathlands are an unique semi-natural element of European landscape, which historically evolved under continuous man land-use pressure. In conditions of our country, this biotope is relatively rare in occurrence and small in area. In the former military training zone Brdy, Protected landscape area nowadays, there are heathlands of great extent developed due to deforestration and history of fires and mechanical disturbances of the soil surface and vegetation, which used to accompany military trainings. After the termination of military use of the locality, there is a risk of gradual degradation of the biotope caused by tree encroachment, litter accumulation which inhibits generative regeneration of the heath, and degeneration of the heath itself. This thesis aism to entangle influence of the fire on the heathland vegetation in the area with special attention given to vitality and structure of heath stands. The fieldwork was focused on the dynamics and species composition of the vegetation, including bryophytes and lichens, separately on the long-term scale (up to 80 years) and the short-term scale (permanent plots in the recently burnt vegetation). Experimental part of the thesis tested germination of the seeds from Brdy area under the conditions of fire and with presence of different substrates. Results of the thesis indicate that fire is an important part of this heathland biotope and that without any ecosystem disturbance, the heathland community tend to degrade and disappear. The experiment showed significant smoke-stimulation of the seed germination and a also great tolerance to high temperatures. The possibility of prescribed burning as the management tool in the area is further discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Pánková 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Pánková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Pánková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Adámek 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Fabšičová 1.9 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 152 kB