velikost textu

Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva
Název v angličtině:
Human Rights Impact of Business Activities of Private Entities
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Jitka Brodská
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Id práce:
185844
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
byznys a lidská práva; Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva; národní akční plán; mezinárodní právně závazný instrument
Klíčová slova v angličtině:
business and human rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, national action plan, international legally binding instrument
Abstrakt:
Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA Abstrakt: Rigorózní práce se věnuje dopadu obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva. Problematika je v kontextu OSN rozpracována konceptem „byznys a lidská práva“. Práce se snaží postihnout stávající mezinárodněprávní rámec upravující otázky dopadu aktivit byznysu na lidská práva. Práce zkoumá přínos Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva, globálně přijímaného rámce pro předcházení a řešení negativního dopadu obchodních aktivit na lidská práva. Obecné zásady nejsou právně závazné, vycházejí však ze stávajících standardů ochrany lidských práv obsažených v mezinárodním i národním právu. Struktura Obecných zásad je založena na třech pilířích: povinnosti státu chránit lidská práva, odpovědnosti společností respektovat lidská práva a přístupu obětí k nápravě. Téměř sedm let po jejich přijetí existují četné příklady jejich implementace prostřednictvím národních akčních plánů či konkrétních legislativních opatření, aktivit mezinárodních a regionálních organizací. Práce popisuje několik národních akčních plánů a legislativních opatření přijatých státy a shledává, že k zajištění účinného předcházení porušování lidských práv ze strany byznysu by mělo být učiněno více. Práce se rovněž zabývá snahami o vypracování mezinárodního právně závazného instrumentu, jež by prostřednictvím mezinárodního práva lidských práv reguloval aktivity nadnárodních společností a ostatních podniků. Je otázkou, zda by takový instrument mohl poskytnout efektivní ochranu před porušováním lidských práv. Evropská unie již vyvinula velké množství předpisů, které by eventuálně mohly posloužit jako inspirace pro řešení některých otázek, které by instrument mohl obsahovat. Mnohé prvky právně závazného instrumentu, které jsou aktuálně předmětem obtížných mezinárodních jednání, však budí velké obavy a jsou mnohými odmítány. Jedná se především o právní odpovědnost společností přiznanou mezinárodním právem, o extrateritoriální jurisdikci v případech porušení všech univerzálně uznaných lidských práv, stanovení hierarchie norem mezinárodního práva. Popsané přístupy k řešení dopadu obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva, tj. nezávazné Obecné zásady a právně závazný instrument, si vzájemně odporují jen zdánlivě. Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva představují základní východisko a samy o sobě nevylučují žádný další vývoj na národní či mezinárodní úrovni. Jelikož vnitřní rozpor mezi těmito dvěma přístupy neexistuje, bylo by do budoucna žádoucí, aby mezi nimi byla zajištěna komplementarita. Klíčová slova: byznys a lidská práva; Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva; národní akční plán; mezinárodní právně závazný instrument
Abstract v angličtině:
Human Rights Impact of Business Activities of Private Entities ABSTRACT AND KEY WORDS Abstract: The thesis focuses on human rights impact of business activities of private entities. Within the UN context, it is the concept of “business and human rights” which addresses the issue. The thesis aims at depicting the current international legal framework relating to impact of business activities on human rights. The thesis examines the benefits of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the authoritative framework and the global standard of practice for preventing and addressing the risk of adverse impact of business activities on human rights. While the Guiding Principles do not constitute a legally binding document, they build on existing standards and include elements covered in international and domestic law. The three-pillar framework consists of the State duty to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, the access to remedy for victims of business-related abuse. Almost seven years after their adoption, there are numerous examples of how these Guiding Principles have been integrated into the Governments’ national action plans, policies and regulations, policies of international and regional organisations. The thesis describes few examples of national action plans and legislative measures adopted by States and finds that more has to be done to implement existing obligations to prevent abuses and ensure access to remedy. The thesis further examines the efforts to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises. Scepticism exists whether such an instrument could provide an effective response to the corporate abuses of human rights. The European Union has developed a rich acquis regarding business and human rights which could possibly serve as an inspiration for some of the issues that the instrument may address. However, several elements of the draft legally binding instrument which are subject to current difficult negotiations are problematic as they contain provisions opposed by many: on corporate legal liability established under international law, on extraterritorial jurisdiction for harm to any internationally recognized human right, on a hierarchy of international legal norms. The two approaches to business-related human rights abuses examined in the thesis do not necessarily contradict each other. The UN Guiding Principles provide a solid and practical foundation and do not exclude any further development, including on international level. For the future, it would be highly desirable to ensure complementarity of both the approaches as there is no inherent competition between the UN Guiding Principles and an international legal instrument. Key words: business and human rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, national action plan, international legally binding instrument
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Jitka Brodská 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Jitka Brodská 425 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Jitka Brodská 429 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB