velikost textu

Modulace míšního synaptického přenosu při vzniku bolestivých stavů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulace míšního synaptického přenosu při vzniku bolestivých stavů
Název v angličtině:
Modulation of synaptic transmission in the development of painful states
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Slepička
Vedoucí:
MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Oponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
185820
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bolest, nocicepce, mícha, zadní roh míšní, synapse, neuropatie, TRPV1, kapsaicin, TLR4, paclitaxel, CIPN, DRG, EPSC
Klíčová slova v angličtině:
pain, nociception, spinal cord, dorsal horn, synapse, neuropathy, TRPV1, capsaicin, TLR4, paclitaxel, CIPN, DRG, EPSC
Abstrakt:
Abstrakt Má práce uvádí do problematiky nociceptivní signalizace a procesů zapojených do vzniku a formování neuropatické bolesti. Věnuje se studiu mechanizmů nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni a možnostem jeho modulace paclitaxelem, chemoterapeutikem navozujícím neuropatické změny. Pozornost je věnována především možnosti zapojení aktivity gliových buněk při nežádoucím působení tohoto léčiva. Tato hypotéza využívá důkazů funkčního spojení aktivity Toll-like 4 receptorů s aktivitou TRPV1 receptorů důležitých pro vnímání různých chemických a tepelných senzorických podnětů a také v nociceptivním synaptickém přenosu. K blokaci aktivace mikroglií bylo využito antibiotikum minocyklin zamezující vzniku neuroinflamace. Praktická část potom sleduje a porovnává vliv použitých látek na model procesu tachyfylaxe používaný pro sledování změn nociceptivní signalizace vlivem snižování aktivity TRPV1 receptorů. Práce ke zkoumání tohoto jevu využívá elektrofyziologické snímání aktivity miniaturních excitačních postsynaptických proudů neuronů I. a II. Rexedovy laminy zadního míšního rohu. Výsledky měření ukazují, že inkubace míšních řezů v minocyklinu in vitro potlačuje akutní působení paclitaxelu, Toto potlačení aktivace mikroglií naznačuje, že se gliové buňky svou aktivitou podílejí na modulacích nociceptivního synaptického přenosu při vzniku neuropatických stavů navozených aplikací paclitaxelu. Klíčová slova Bolest, nocicepce, mícha, zadní roh míšní, synapse, neuropatie, TRPV1, kapsaicin, TLR4, paclitaxel, CIPN, DRG, EPSC
Abstract v angličtině:
Abstract My thesis introduces the topic of nociceptive signalisation and processes involved in the formation and spreading of neuropathic pain. This study focuses on the mechanisms of nociceptive synaptic transmission mechanisms in the level of spinal dorsal horn and its modulation by paclitaxel, a chemotherapeutic drug inducing neuropathic changes. The attention is put especially on the possibility of glial activity participation in paclitaxel side effects. This idea stems from the existing hypothesis of the functional connection between TLR4 and TRPV1 receptor activity. TRPV1 is well known for its participation in chemical, thermal and nociceptive sensory transmission. Minocycline antibiotic is considered as an inhibitor of microglial activation therefore it was used for blocking neuroinflammation. The experimental part is comparing an impact of substances applied to the model of tachyphylaxis used for monitoring of nociceptive transmission changes according to decreasing activity of TRPV1 receptors. Electrophysiological recording of miniature excitatory postsynaptic currents from neurons in the Rexed laminae I. and II. of spinal dorsal horn was used. The results of my measurements show that minocycline is able to suppress acute effects of paclitaxel application in vitro if the spinal slice is incubated in minocycline for ninety minutes before and also during the experiment. Induced suppression of glial activity indicates that glial cell activation is participating in the modulation of nociceptive synaptic transmission during paclitaxel induced neuropathic pain states formation. Keywords Pain, nociception, spinal cord, dorsal horn, synapse, neuropathy, TRPV1, capsaicin, TLR4, paclitaxel, CIPN, DRG, EPSC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Slepička 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Slepička 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Slepička 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiří Paleček, CSc. 575 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB