velikost textu

Porovnávání postojů sester ke vzdělávání v České republice a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnávání postojů sester ke vzdělávání v České republice a na Slovensku
Název v angličtině:
A comparison of nureses´ attitudes to education in the Czech Republic and Slovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mária Bradáčová
Vedoucí:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Svobodová
Id práce:
185781
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, sestry, postoje, Česká republika, Slovensko
Klíčová slova v angličtině:
education, nurses, attitudes, Czech Republic, Slovakia
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce „Porovnávání postojů sester ke vzdělávání v České republice a na Slovensku“ prezentuje vývoj vzdělávání sester na Slovensku a v České republice po roce 1990 a analyzuje postoje sester z obou zemí k současnému systému vzdělávání. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V teoretické části popisujeme proces změn ve vzdělávání sester po roce 1990 v obou zemích až po současný stav pregraduálního a postgraduálního vzdělávání sester. Cílem empirické části bylo zjistit názory sester z praxe na současné vzdělávání na Slovensku a v České republice a zároveň porovnat jejich postoje. Výzkum jsme realizovali v Nemocnici na Bulovce v Praze a v Univerzitní nemocnici Louisa Pasteura v Košicích, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a na chirurgických odděleních. Podle výsledků dotazníkového šetření hodnotí sestry obou zemí kvalifikační přípravu sester po transformaci vzdělávání spíše nespokojeně až velmi nespokojeně a řešení této problematiky shodně vidí v lepším finančním ohodnocení, zkrácení doby studia a diferenciaci kompetencí v praxi podle dosaženého vzdělání. Na základě výzkumu navrhujeme zvýšit povědomí sester o potřebě současného systému vzdělávání, samotný vzdělávací proces by se měl zaměřit především na zvýšení úrovně praktické přípravy absolventů a mělo by se ponechat jen vysokoškolské vzdělávání sester. Klíčová slova: vzdělávání, sestry, postoje, Česká republika, Slovensko
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mária Bradáčová 3.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Mária Bradáčová 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mária Bradáčová 267 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 753 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Svobodová 748 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB