velikost textu

Příčiny heterogenity rozvolněných doubrav na Podbořansku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny heterogenity rozvolněných doubrav na Podbořansku
Název v angličtině:
Causes of vegetation heterogeneity of oak forests in Podbořansko region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Procházka
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Melichar
Id práce:
185720
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podbořansko, Dětaňský chlum, teplomilné doubravy, lesostep, heterogenita vegetace, půdy, fosfor, dusík, historický management
Klíčová slova v angličtině:
Podbořansko region, Dětaňský chlum, thermophilous oak forests, woodland-steppe, heterogeneity of vegetation, soils, phosphorus, nitrogen, historical management
Abstrakt:
Abstrakt Teplomilné doubravy jsou biotopem, pro který je charakteristická značná diverzita cévnatých rostlin. V případě rozvolněných porostů, jaké se vyskytují mimo jiné na Dětaňském chlumu v podhůří Doupovských hor, je navíc diverzita bylinného podrostu umocněna výraznou heterogenitou prostředí. Dosud však nebylo plně známo, která přírodní charakteristika má na utváření takto různorodé vegetace nejzásadnější vliv. Jednu z možných příčin lze hledat v historickém managementu. Tato práce proto poskytuje určitý vhled do historie lesnického hospodaření v regionu Podbořanska na základě archivních materiálů jako jsou Historický průzkum lesů, hospodářské plány nebo archivní mapy. Zjištěné informace jsou do značné míry překvapivé, jelikož se ukázalo, že v minulosti na Dětaňském chlumu dominovaly jehličnaté porosty s dlouhou dobou obmýtí. To je však v rozporu s předpokladem, že se jedná o starobylou dubovou pařezinu, čemuž napovídá nynější podoba vegetace se značným výskytem polykormonů ve zdejší přírodní rezervaci. K nalezení environmentálních příčin existence současné heterogenity vegetace jsem využil statistický program CANOCO, pomocí kterého jsem analyzoval závislost vlastních fytocenologických dat na vybraných charakteristikách prostředí na různých prostorových škálách. Pro zvýšení výpovědní hodnoty jsem do výsledných grafů zahrnul také Ellenbergovy indikační hodnoty. Z výsledků vyplývá, že je heterogenita vegetace do jisté míry podmíněna světelnými podmínkami, a to jak přímým slunečním zářením, tak rozptýleným. Překvapivá je absence vysvětlujícího obsahu dusíku v půdě. Veškerá změřená variabilita daná půdou připadá na fosfor. Dalším z výstupů této práce je srovnání mnou zaznamenaných druhů s nálezovými daty jiných autorů, kteří se hlavní zájmové lokalitě podrobněji floristicky věnovali. Ze srovnání vyplývá pravděpodobné vymizení některých zvláště chráněných druhů, jako je Orchis mascula subsp. speciosa či Cornus mas. Naopak je z dat možné vyčíst šíření invazní Impatiens parviflora. Za úspěch lze označit opětovné prokázání výskytu ohrožených druhů Antennaria dioica a Polygala chamaebuxus, nebo prvonález Galeopsis laudanum. Klíčová slova: Podbořansko, Dětaňský chlum, teplomilné doubravy, lesostep, heterogenita vegetace, půdy, fosfor, dusík, historický management
Abstract v angličtině:
Abstract Thermophilous oak forests are a habitat characterized by a large diversity of vascular plants. In the case of open canopy woodlands, the diversity of the herb undergrowth is enhanced by the significant heterogeneity of the environment. It can be demonstrated for example at the Dětaň Chlum in neighborhood of the Doupovské hory Mts. However, it has not yet been fully known which natural characteristic have the most significant influence on the formation of such a diverse vegetation. One of the possible causes can be found in historical management. Therefore, this work provides some insight into the history of forest management in the Podbořany region based on archival materials such as Historical Forest Survey, Management Plans or Archive Maps. The obtained information is to a large extent surprising. It has been shown that coniferous stands with a long time of timber extraction have dominated the Dětaň chlum in the past. However, this contradicts the assumption that it is an ancient oak coppice, as suggested by the current appearance of vegetation with a high incidence of polycormones in the local nature reserve. To find out the environmental causes of the current heterogeneity of vegetation, I used the CANOCO statistical program to analyze the dependence of my own phytosociological data on selected environmental characteristics on different spatial scales. To increase the informative value, I included Ellenberg's indication values in the resulting graphs. The results show that the heterogeneity of vegetation is to some extant conditioned by light, both direct and diffuse. The absence of an explanatory soil nitrogen content is surprising. All measured soil variability is made by phosphorus. Another outcome of this work is the comparison of species recorded by me with the findings of other authors who have been focusing on the main area of interest in more detail floristic way. The comparison suggests the disappearance of some protected species such as Orchis mascula subsp. speciosa or Cornus mas. On the other hand, it is possible to read the spread of invasive Impatiens parviflora from the data. It can be described as a success that the endangered species Antennaria dioica and Polygala chamaebuxus were found again after some time and Galeopsis laudanum was found for the first time in this area. Keywords: Podbořansko region, Dětaňský chlum, thermophilous oak forests, woodland- steppe, heterogeneity of vegetation, soils, phosphorus, nitrogen, historical management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Procházka 14.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Procházka 826 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Procházka 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Procházka 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Melichar 839 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Radka Dvořáková 152 kB