velikost textu

Změny ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozónu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozónu.
Název v angličtině:
Leaf structural changes induced by tropospheric ozone.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zdeňka Češpírová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Eva Neuwirthová
Id práce:
185715
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ozón, oxidativní stres, struktura listu, mezofyl, reaktivní formy kyslíku, signalizace
Klíčová slova v angličtině:
ozone, oxidative stress, leaf structure, mesophyll, reactive ogygen species, signalling
Abstrakt:
Abstrakt: Troposférický ozon je významným polutantem vznikajícím fotochemickými reakcemi oxidů dusíku za spolupůsobení ultrafialového záření. Jeho koncentrace v ovzduší se díky probíhající klimatické změně a činnosti člověka, především spalováním fosilních paliv, zvyšuje. Jedná se o vysoce reaktivní molekulu rozpadající se na kyslíkové radikály, jejichž působení má negativní vliv na fyziologické funkce a strukturu listů rostlin. Do listu vstupuje ozon průduchy a dále poté reaguje s buňkami a jejich jednotlivými kompartmenty. Produkty vzniklé jeho rozpadem jsou schopny štěpit membrány a způsobovat další oxidativní poškození, jako např. hromadění plastoglobulů v chloroplastech, poškozovat tvar chloroplastů, mitochondrií nebo peroxizomů. Na listech v makroskopickém měřítku jsou patrné léze, chlorózy a nekrózy, pod vlivem ozonu také dochází k rychlejší senescenci listů. Cílem práce je shrnout poznatky o změnách ve struktuře listu vyvolané působením troposférického ozonu na různých anatomických úrovních od organel po celý orgán, dále tato práce přibližuje fyziologické mechanismy, které k těmto poškozením vedou. Klíčová slova: ozón, oxidativní stres, struktura listu, mezofyl, reaktivní formy kyslíku, signalizace
Abstract v angličtině:
Abstract: Tropospheric ozone is an important pollutant formed by the photochemical reactions of ultraviolet radiation and nitrogenous. Recently, its concentration in the air is increasing due to the promoting climate change and antropogenic activities, mainly because of combustion of the fossil fuels. The ozone is highly reactive molecule degrading to the reactive oxygen species having negative effects on the leaf physiological functions and structure. Ozone penetrates the leaf through the stomata, thereafter it reacts with the cells and their singular compartments. The products formed due to ozone degradation are able to cause the disintegration of plasma membranes and other oxidative damage, for example accumulation of plastoglobuli inside the chloroplasts, changes in the shape of chloroplasts, mitochondria or peroxisomes. At the macroscopic level the visible lesions, chloroses and necroses are observed. In addition, the faster senescence of leaves is observed under the effect of ozone. The main aim of present thesis is to review knowledge of the ozone-induced changes in the leaf structure beginning on the cell structure level and ending at the whole plant body level and to explain physiological mechanisms leading to these damages. Key words: ozone, oxidative stress, leaf structure, mesophyll, reactive oxygen species, signalling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeňka Češpírová 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeňka Češpírová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeňka Češpírová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Hála, Ph.D. 571 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB