velikost textu

A comparison between paleo and recent freshwater diatom communities from Vega Island, Antarctica.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A comparison between paleo and recent freshwater diatom communities from Vega Island, Antarctica.
Název v češtině:
Porovnání paleo a recentních společenstev sladkovodních rozsivek z ostrova Vega, Antarktida.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marie Bulínová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
Oponent:
Sarah Spaulding, Ph.D.
Konzultant:
prof. Bart van de Vijver, Ph.D.
Id práce:
185701
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
souostroví Jamese Rosse; ostrov Vega; Bacillariophyta; Ekologie; Paleolimnologie; Taxonomie
Klíčová slova v angličtině:
James Ross Archipelago; Vega Island; Bacillariophyta; Ecology; Paleolimnology; Taxonomy
Abstrakt:
ABSTRAKT Rozsivky v Antarktické oblasti obývají různorodé limno-terestrické habitaty, z nichž každý má svůj jedinečný ekologický význam v biomonitoringu, paleoekologii a v biogeografii, avšak naše znalosti se stále zaměřují převážně na obsáhnutí a zaznamenávání diversity u daných habitatů v různých částech Antarktidy. Abychom získali větší vhled do toho, co ovlivňuje strukturu společenstev antarktických rozsivek z prostorového a habitatového hlediska, popisuji jejich rozmanitost a ekologii. Zaměřuji se na čtyři různé habitaty (jezera, mechy, potoky a mělké mokřady) na dvou protilehlých stranách ostrova Vega, který se nachází v souostroví Jamese Rosse ve Weddellově moři. Nalezla jsem různorodou flóru 136 taxonů patřících do 31 rodů, kterým dominoval rod Nitzschia. Dále naznačuje, že flóra ostrova Vega je biogeograficky ovlivněna jak kontinentálními, tak Maritimními antarktickými bioregiony. Bylo zjištěno, že typ stanoviště je rozhodujícím faktorem pro složení společenstva rozsivek, a že tento vliv je silnější, než vliv rozmístění v rámci ostrova. V ordinační analýze byly separovány vzorky mechů primárně druhem Chamaepinnularia krookiformis, zatímco vzorky jezer byly odděleny hlavně druhem Nitzschia paleacea. Potoky určuje především Fistulifera pelliculosa. Tato recentní společenstva byla následně porovnána s paleo vzorky z jezerních sedimentových jader, které byly odebrány z dvou jezer na protilehlých stranách ostrova Vega. V obou jádrech byla nalezena relativně uniformní společenstva rozsivek, což naznačuje stabilní jezerní komunity a/nebo allochtonní přísun do jezera v průběhu jeho historie. Nicméně jádra sedimentů se jedno od druhého podstatně lišila druhovou bohatostí a diverzitou, a to se promítlo i do rozdílů v moderních vzorcích z obou studovaných lokalit. To naznačuje, že faktory ovlivňující tyto rozdíly v recentních společenstvech pravděpodobně operují v dlouhém časovém rámci. Tato diplomová práce rozšiřuje probíhající výzkum diverzity a distribuce rozsivek na ostrovech v oblasti Maritimní Antarktidy a ukazuje, že podstatná jsou jak stanoviště, tak prostorová distribuce. Dále tato studie poskytuje nový, holistický přístup k interpretaci rozsivek v jádrech sedimentů za účelem rekonstrukce ekologických podmínek v minulosti. Se zvyšujícím se množstvím lidí v Antarktidě mohou tyto znalosti napomoci k rozvoji speciálně řízených a chráněných oblastí napříč regiony tím, že dopomohou k pochopení faktorů, které podporují vysokou a endemickou druhovou rozmanitost. Klíčová slova: souostroví Jamese Rosse; ostrov Vega; Bacillariophyta; Ekologie; Paleolimnologie; Taxonomie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In Antarctica, diatoms inhabit multiple limno-terrestrial habitat types, which may each individually offer unique ecological information for use in biomonitoring, paleoecology, and biogeography. However, we are still at the initial exploration stage of documenting the diversity among habitat types from different Antarctic regions, which is necessary to serve as baseline data for the aforementioned scientific disciplines, and ultimately inform conservation decisions. To gain insight into the spatial and habitat controls on Antarctic diatom communities, the importance of habitat type and island aspect was investigated by studying diatoms living in ponds, mosses, streams, and seepage areas on two opposite sides Vega Island, Antarctic Peninsula. A diverse flora of 136 taxa belonging to 31 genera was revealed, which was dominated by the genus Nitzschia, and suggests that the flora of Vega Island is biogeographically influenced by both continental and Maritime Antarctic bioregions. Habitat type was found to be a crucial factor for diatom community composition, and was stronger than the influence of island aspect. In ordination analyses, moss samples were separated primarily by their abundances of the diatom Chamaepinnularia krookiformis, while pond samples were separated by Nitzschia paleacea and stream habitats by Fistulifera pelliculosa. These ‘recent’ communities were then compared with paleo-assemblages characterized from sediment cores extracted from prominent lakes from both sides of the island. In both cores, diatom assemblages were relatively uniform throughout, suggesting stable lake communities and/or allochthonous inputs over time. However, sediment cores differed substantially from each other in their species richness and diversity, and reflected patterns described for modern communities between the two sides of the island, suggesting that the drivers of these differences in modern communities are probably operating over long timescales. This thesis expands ongoing research of diatom diversity and distributions on Maritime Antarctic islands, and reveals that both habitat and spatial controls are prominent in structuring communities. Furthermore, this research provides a fresh, holistic approach to interpreting diatoms in sediment cores to reconstructing past ecological conditions. Lastly, as the human presence in Antarctica continues to increase, this knowledge can help to develop specially managed and protected areas throughout the region by helping to understand factors that promote high and endemic diversity. Keywords: James Ross Archipelago; Vega Island; Bacillariophyta; Ecology; Paleolimnology; Taxonomy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Bulínová 36.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Bulínová 516 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Bulínová 508 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Sarah Spaulding, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 152 kB