velikost textu

Rekonstrukce vlivu mletí obilí na svalovou aktivitu horní končetiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekonstrukce vlivu mletí obilí na svalovou aktivitu horní končetiny
Název v angličtině:
Reconstruction of the influence of grinding technology on upper limb muscle activity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Struška
Vedoucí:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Hora
Id práce:
185700
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svalová aktivita, mletí obilí, horní končetina, interindividuální variabilita, elektromyografie, zrnotěrka, rotační mlýnek
Klíčová slova v angličtině:
muscle activity, cereal grinding, upper limb, interindividual variability, electromyography, saddle quern, rotary quern
Abstrakt:
Abstrakt: Proměny asymetrie robustnosti pažní kosti v průběhu holocénu byly interpretovány na základě analýzy aktivity svalů horní končetiny při mletí obilí na zrnotěrce a rotačním mlýnku. Cílem diplomové práce bylo ověřit, zda je možné zkoumat svalovou aktivitu horní končetiny při mletí na zrnotěrce a rotačním mlýnku pomocí svalu musculus deltoideus (pars clavicularis), svalu musculus infraspinatus, svalu musculus pectoralis major a svalu musculus triceps brachii (caput longum). Pomocí povrchové elektromyografie jsme analyzovali aktivitu většího souboru svalů dominantní horní končetiny zahrnujícího sval musculus biceps brachii, sval musculus pectoralis major, sval musculus infraspinatus, sval musculus deltoideus (pars clavicularis), sval musculus deltoideus (pars acromialis), sval musculus deltoideus (pars spinalis), sval musculus triceps brachii (caput laterale) a sval musculus triceps brachii (caput longum) při mletí obilí na zrnotěrce a rotačním mlýnku u 25 probandek. V souladu s naším předpokladem byl musculus biceps brachii nejméně aktivním svalem při mletí na zrnotěrce a rotačním mlýnku po směru hodinových ručiček, proto je možné sval musculus biceps brachii z analýzy srovnávající svalovou aktivitu horní končetiny při mletí obilí na zrnotěrce a rotačním mlýnku vynechat. Části svalu musculus deltoideus (pars clavicularis, pars acromialis a pars spinalis) byly aktivnější při mletí na rotačním mlýnku než na zrnotěrce, proto je možné ze souboru svalů pro srovnání svalové aktivity horní končetiny při mletí obilí na zrnotěrce a rotačním mlýnku vynechat část pars acromialis a pars spinalis svalu musculus deltoideus. Sval musculus triceps brachii (caput laterale) měl při mletí na rotačním mlýnku po směru hodinových ručiček vyšší aktivitu než při maximální volní izometrické kontrakci, což by mohlo znamenat, že aktivitu svalu m. triceps brachii (caput laterale) při mletí na rotačním mlýnku nelze odhadnout pomocí normalizace k nejvyšší volní izometrické kontrakci. Hlava caput longum svalu musculus triceps brachii by proto mohla být vhodnější pro odhad aktivity svalu musculus triceps brachii. Naše výsledky podporují výběr svalu musculus infraspinatus, svalu musculus pectoralis major, svalu musculus deltoideus (pars clavicularis) a svalu musculus triceps brachii (caput longum) pro analýzu svalové aktivity horní končetiny při mletí obilí na zrnotěrce a rotačním mlýnku. Klíčová slova: svalová aktivita, mletí obilí, horní končetina, interindividuální variabilita, elektromyografie, zrnotěrka, rotační mlýnek
Abstract v angličtině:
Abstract: Interpretation of changes of humeral asymmetry during the Holocene period was based on the analysis of upper limb muscle activity during cereal grinding using the saddle quern and rotary quern. The aim of the diploma thesis was to test if the dominant upper limb muscle activity during cereal grinding using the saddle quern and rotary quern might be estimated by measuring the activity of musculus deltoideus (pars clavicularis), musculus infraspinatus, musculus pectoralis major and musculus triceps brachii (caput longum). Using surface electromyography, we have analyzed activity of musculus biceps brachii, musculus deltoideus (pars clavicularis), musculus deltoideus (pars acromialis), musculus deltoideus (pars spinalis), musculus pectoralis major, musculus infraspinatus, musculus triceps brachii (caput laterale) and musculus triceps brachii (caput longum) during cereal grinding using the saddle quern and rotary quern in 25 subjects. Consistent with our prediction, musculus biceps brachii was the least active muscle during saddle quern grinding and clockwise rotary grinding, therefore it is possible to exclude musculus biceps brachii from the sample of analyzed muscles. Pars clavicularis, pars acromialis and pars spinalis of musculus deltoideus were more active during rotary quern grinding than saddle quern grinding; it is therefore possible to exclude pars acromialis and pars spinalis of musculus deltoideus from the muscle sample for comparison of upper limb muscle activity during cereal grinding using the saddle quern and rotary quern. The activity of musculus triceps brachii (caput laterale) during clockwise rotary grinding was greater than its activity during maximum voluntary isometric contraction, which could mean that the activity of musculus triceps brachii (caput laterale) during rotary grinding cannot be estimated using normalization to maximum isometric voluntary contraction. Therefore, caput longum of musculus triceps brachii could be better for estimation of activity of musculus triceps brachii. Our results supported the selection of musculus infraspinatus, musculus pectoralis major, musculus deltoideus (pars clavicularis) and musculus triceps brachii (caput longum) for analysis of upper limb muscle activity during cereal grinding using the saddle quern and rotary quern. Key words: muscle activity, cereal grinding, upper limb, interindividual variability, electromyography, saddle quern, rotary quern
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Struška 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Struška 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Struška 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hora 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 153 kB