velikost textu

Vliv spánku na zvýšené hladiny kortikosteronu v hipokampu na konsolidaci traumatické paměti u hlodavců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv spánku na zvýšené hladiny kortikosteronu v hipokampu na konsolidaci traumatické paměti u hlodavců
Název v angličtině:
Role of sleep and elevated introhippocampal corticosterone level in consolidation of traumatic memory in rodents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Brukhnová
Vedoucí:
RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Id práce:
185691
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spánek, konsolidace paměti, stres, strachové podmiňování
Klíčová slova v angličtině:
sleep, memory consolidation, stress, fear conditioning
Abstrakt:
Abstrakt Jakékoliv narušení homeostázy organismu vyvolává stresovou reakci, která slouží k obnovení rovnováhy v těle. Hladiny stresových hormonů, např. glukokortikoidů, silně ovlivňují konsolidaci epizodické paměti závislé na hipokampu. Spánek má blahodárné účinky na jednotlivé typy paměti a je nezbytný pro správný průběh konsolidace nově nabytých informací. Málo je však známo o neuronálních procesech konsolidace paměti pro traumatickou událost. Tématem této práce je studium kombinace těchto dvou faktorů a zjištění vlivu vysokých hladin kortikosteronu a spánku na konsolidaci traumatické paměti u laboratorních potkanů. Teoretická část této práce shrnuje poznatky tykající se paměti, spánku a stresu. Praktická část se zabývá experimentálním postupem, který kombinuje behaviorální (strachové podmiňování), elektrofyziologické metody (EEG nahrávání a určování spánkových stadií) a farmakologickou manipulaci (intrahipokampální administraci kortikosteronu). Souhrnně byl zjištěn vliv vysokých hladin kortikosteronu v hipokampu na konsolidaci kontextové paměti a na množství pomalých vln (slow wave sleep) v průběhu spánku. Tyto výsledky mohou přinést nové aspekty v problematice konsolidace traumatické paměti a s tím spojené posttraumatické stresové poruše. Klíčová slova: spánek, konsolidace paměti, stres, kortikosteron, strachové podmiňování
Abstract v angličtině:
Abstract Any disruption of homeostasis causes a stress response that serves to restore balance in the body. Stress hormone levels, such as glucocorticoids, strongly influence the consolidation of episodic memory dependent on the hippocampus. Sleep has beneficial effects on individual types of memory and is necessary for the proper course of consolidation of newly acquired information. Little is known, however, about neuronal processes of memory consolidation for a traumatic event. The topic of this work is to study the combination of these two factors and to determine the effect of elevated levels of corticosterone and sleep on the consolidation of traumatic memory in rats. The theoretical part of this work summarizes the knowledge about memory, sleep and stress. The practical part deals with the experimental procedure combining behavioral (fear conditioning), electrophysiological methods (EEG recording and determination of sleep stages) and pharmacological manipulation (intrahippocampal administration of corticosterone). In summary, we found the effect of high levels of corticosterone in the hippocampus on contextual memory consolidation and on the amount of slow wave sleep. These results can bring new features in the field of traumatic memory consolidation and associated post-traumatic stress disorder. Keywords: sleep, memory consolidation, stress, corticosterone, fear conditioning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Brukhnová 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Brukhnová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Brukhnová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB