velikost textu

Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her
Název v angličtině:
Generally binding regulations of municipalities in the field of gambling
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Fialová
Vedoucí:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Oponent:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Id práce:
185676
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obecně závazná vyhláška, hazardní hry, Ministerstvo vnitra
Klíčová slova v angličtině:
generally binding regulation of municipality, gambling, Ministry of Interior
Abstrakt:
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her Abstrakt Obce, jakožto základní územní samosprávná společenství občanů, disponují v rámci realizace svého ústavně zaručeného práva na samosprávu řadou oprávnění. Jedním z těchto oprávnění je i právo autonomní normotvorby, tzn. právo vydávat vlastní právní předpisy, kterými jsou v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky jsou tedy právními předpisy obcí, jejichž hlavním účelem je dle ustanovení § 10 zákona o obcích regulace místních záležitostí formou stanovování povinností. Oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je zakotveno přímo v Ústavě a blíže konkretizováno v zákoně o obcích. Zmocňovací ustanovení pro vydávání obecně závazných vyhlášek je však obsaženo v celé řadě zvláštních právních předpisů, kromě jiných i v zákoně o hazardních hrách. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách jsou obce oprávněny formou obecně závazné vyhlášky časově i místně omezit, případně zcela zakázat, provozování některých zákonem stanovených druhů hazardních her. Cílem rigorózní práce na téma „Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her“ bylo komplexně shrnout problematiku regulace hazardních her formou obecně závazné vyhlášky a na základě vlastních praktických zkušeností z působení na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra poukázat na problémy a úskalí, které jsou s tvorbou a s posuzováním těchto obecně závazných vyhlášek spojeny, včetně nastínění možných způsobů řešení daných úskalí do budoucna. Rigorózní práce je rozčleněna do 13 kapitol. První kapitoly jsou věnovány obecně problematice obecně závazných vyhlášek a právní úpravě regulace hazardních her v ČR. Stěžejní a praktická část rigorózní práce je obsažena v kapitole 3 až 6, ve kterých jsou uvedeny statistické údaje o počtech obecně závazných vyhlášek regulujících hazardní hry k datu 1. ledna 2017; jednotlivé způsoby regulace hazardních her formou obecně závazné vyhlášky; vybrané případy ovlivňování obcí při tvorbě obecně závazných vyhlášek a nejčastější nedostatky při jejich tvorbě. Jedná se o kapitoly, které primárně vychází z praktických zkušeností, kterých jsem nabyla v rámci svého působení na Ministerstvu vnitra. Dále navazuje kapitola věnovaná judikatuře související s regulací hazardních her a na ni navazují praktické kapitoly zaměřené na projekty Ministerstva vnitra týkající se obecně závazných vyhlášek o regulaci hazardních her, metodickou pomoc Ministerstva vnitra při vydávání obecně závazných vyhlášek o regulaci hazardních her a na nejčastější podněty řešené v této oblasti Ministerstvem vnitra. Poslední kapitoly se zabývají činností Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, politikou v oblasti hazardního hraní, trhem s hazardními hrami v ČR, patologickým hráčstvím a komparací české právní úpravy s vybranými zeměmi Evropské unie. V závěru je provedeno celkové shrnutí tématu této rigorózní práce, včetně zhodnocení úvah a možných návrhů řešení této problematiky.
Abstract v angličtině:
Generally binding regulations of municipalities in the field of gambling Abstract The municipalities, as basic territorial self-governing communities of citizens, have a number of rights in the implementation of their constitutionally guaranteed right to self- government. One of these entitlements is also the right of autonomous normative formation, ie. the right to issue its own legislation which is in a separate scope of a generally binding regulations. Generally binding regulations are therefore the laws of municipalities, the main purpose of which is according to the provisions of Section 10 of the Act about municipalities regulating local affairs in the form of obligations. The entitlement of municipalities to issue generally binding regulations is anchored directly in the Constitution and is further specified in the Act on Municipalities. However, the enabling provision for the issuance of generally binding regulations is contained in a number of specific legal regulations, among others even in the law on gambling. Pursuant to Section 12 (1) of the Gambling Act, municipalities are authorized in the form of a generally binding regulations to restrict or even prohibit the operation of certain types of gambling regulated by law. The goal of the rigorous work on the topic of “Generally binding regulations of municipalities in the field of gambling" was to summarize the issue of regulation of gambling in the form of a generally binding regulations and on the basis of its own practical experience from the department of public administration, supervision and control of the Ministry of the Interior to point out problems and pitfalls, which are with the creation and assessing these generally binding regulations, including outlining possible ways to address the pitfalls in the future. The rigorous work is divided into 13 chapters. The opening chapters address with issues of generally binding regulations of municipalities and the legal regulation of gambling regulation in the Czech Republic. The core and practical part of the rigorous work precontained in Chapters 3 to 6, which provide statistics on the numbers of generally binding regulations of municipalities in the field of gambling by 1 January 2017; individual ways of regulating gambling in the form of a generally binding regulations; selected cases of influencing municipalities in the creation of generally binding regulations and the most common flaws in their creation. These are chapters that primarily build on the practical experience I have gained during my work at the Ministry of the Interior. The following chapters cover law related to gambling regulation along with practical chapters focused on projects of the Ministry of the Interior concerning generally binding regulations of municipalities in the field of gambling, the methodical assistance of the Ministry of the Interior for the issuance of generally binding regulations in the field of gambling and the most frequent suggestions addressed in this area by the Ministry of the Interior. The last chapters are dedicated to the activities of the Office for the Protection of Competition, Gambling Policy, the Gambling Market in the Czech Republic, pathological gambling and the comparison of the Czech legislation with the selected countries of the European Union. In conclusion, a summary of the topic of this rigorous work is carried out including an assessment of the considerations and possible suggestions on how to tackle this issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Fialová 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Fialová 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Fialová 273 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Kryska, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB