velikost textu

Právní úprava výpovědi z pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava výpovědi z pracovního poměru
Název v angličtině:
Legal regulation of employment termination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Václav Kučera
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
185675
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se věnuje právní úpravě výpovědi z pracovního poměru, jakož i institutům přináležejícím výpovědi. Výpověď z pracovního poměru je velmi frekventovaným způsobem skončení pracovního poměru, a ačkoliv se může na první pohled toto jednostranné právní jednání jevit jako prosté jakýchkoliv komplikací, vyvstává při jeho aplikaci celá řada otázek, na které se tato práce snaží nalézt odpovědi. Lze říci, že aplikace tohoto institutu je zejména na straně zaměstnavatele prováděna často contra legem, jak dokazuje bohatá soudní judikatura. Zaměstnavatelé neváhají se zaměstnancem rozvazovat pracovní poměr výpovědí navzdory tomu, že nedošlo k naplnění hmotněprávních předpokladů, anebo si toto vytvořili pouze na oko. Je pak na síle a ochotě zaměstnance, zda podstoupí domáhání se svých práv u nezávislých soudů. Tato práce institut výpovědi podrobuje bližšímu zkoumání, poukazuje na historické právní úpravy a úpravy v mezinárodních dokumentech, blíže se věnuje pracovnímu poměru jako takovému, objektu, subjektu, obsahu, vzniku a délce pracovního poměru, ale i formě výpovědi, délce a běhu výpovědní doby, zákazu výpovědi a v neposlední řadě povinnostem zaměstnavatele souvisejícím s výpovědí. Dále je v práci pojednáno o právním jednání, o jeho neplatnosti. Doručování, tolik typické pro adresná právní jednání, je rovněž v této práci podrobeno bližšímu zkoumání. Stěžejní část této práce je věnována samotným výpovědním důvodům, kdy je kladen důraz na hmotněprávní předpoklady předcházející samotné výpovědi, jakož i příslušné judikatuře vztahující se k samotným výpovědním důvodům. V závěrečných kapitolách této práce je prováděna komparace české národní úpravy s právní úpravou slovenskou, kdy jsem touto komparací dospěl k závěru, že slovenská právní úprava by mohla být pro český zákoník práce v mnohých ohledech inspirací, a dále je pojednáno o úvahách de lege ferenda, zejména pak o možnosti rozvázat pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu.
Abstract v angličtině:
Abstract Presented rigorous thesis deals with legislation of employment termination and also institutions included in the employment termination. The termination notice is very frequented way of ending the employment although this unilateral juridical proceedings may be find as complications free, questions are arising during its application in place, and this thesis is trying to find satisfactory answers. It can be considered, that application of the institute has been carrying on contra legem, especially in terms of application by the employer, as we can find in rich court juridical. Employers do not hesitate to terminate employment by using termination notice even though, they did not meet legal conditions or they just simply feign meeting legal conditions. It depends on the employee and his willingness with strength to undergo law enforcement of his claims at independent courts. This thesis examines in detail the institute of dismissal, pointing out the historical adjustments and adjustments in international documents, closely devoting the employment itself, object, subject, content, commencement and duration of the employment and also employer duties connected to the employment. Thereafter the thesis deals with legal actions and their validity or otherwise. Delivering, typical for directed legal negotiations, is also closely researched in this thesis. Pivotal part of this thesis is dedicated to dismissal reasons, with laying stress on prerequisites for dismissal itself, accompanied by the judicature related to dismissal reasons. In final chapters of this thesis a comparison between Czech national adaptation and Slovak adaptation was drawn. In the comparison I concluded that Slovak legal adaptation may be an inspiration for Czech Labour Code in many aspects, accompanied by considerations de lege ferenda, especially possibility of dismissal from the employer side without giving any reason.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Václav Kučera 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Václav Kučera 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Václav Kučera 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB