velikost textu

Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Název v angličtině:
Permanent Establishment from the Perspective of Judicature of the European Court of Justice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Václav Svoboda
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
185672
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stálá provozovna, Soudní dvůr Evropské unie, Přímé daně
Klíčová slova v angličtině:
EUCJ, Permanent establishment, Direct taxation,
Abstrakt:
Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje. Předně jsou zde shrnuty první stavební kameny judikatury položené v prvních rozsudcích jako je například Avoir Fiscal, Futura Participations, Royal Bank of Scotland. V závěrečné části je popsána problematika trojstranných situací, která byla poprvé řešena v rozhodnutí Saint Gobain. Dále jsou rozebrány i související potíže, jako soulad určité metody zamezení dvojího zdanění s právem EU nebo doložka nejvyšších výhod. Posledním řešeným problémem je otázka přeshraničních ztrát a jejich vypořádání zejména ve vztahu ke stálé provozovně, která ukončuje svoji činnost ve státě zdroje. V této souvislosti je podrobně Klíčová slova zkoumána judikatura navazující na kontroverzní rozhodnutí Marks & Spencer. Stálá provozovna, Soudní dvůr Evropské unie, Přímé daně 105
Abstract v angličtině:
Permanent Establishment from the Perspective of Judicature of the European Court of JusticeAbstract This thesis treats rulings of the EUCJ in the area of direct taxation. It describes the substance of the term permanent establishment as described in documents of the OECD, because the permanent establishment is mainly not regulated by the EU legal provisions regardless whether primary or secondary. Further, the thesis deals with EU jurisdiction within the scope of direct taxation and scrutinizes fundamental principles, based on which the EU deduces its jurisdiction, even though the jurisdiction should remain in the hands of the member states. Subsequently, the thesis pays attention to the EUCJ as an institution, it describes important principles governing the procedures before the EUCJ and impact of activity of this institution as negative legislator. In this regard, it is not the aim of this thesis to describe the institutionary footing of this organ. The thesis treats mainly the procedural activity, origin of its jurisdiction in the area of direct taxation and practical problem connected with th e activity of the EUCJ. Finally, it outlines the most important issues ensuing from the EUCJ decision- making. As next, the text deals with the structure of an EUCJ decision. The purpose of this is to make clear important substantive rules governing the EUCJ procedure. On this basis, the thesis describes the crucial order of thought which in each case should be followed so that a right decision concerning direct taxation is passed. Finally, the thesis describes the most important decisions regarding permanent establishment as well as associated judicature which touches the topic indirectly but has influence on it. Firstly, the founding building blocks of the EUCJ judicature are presented, such as Avoir Fiscal, Futura Participations or Royal Bank of Scotland. In the final part, the question of three country situation is described, which was firstly Key words: dealt in the case Saint Gobain. In this part, the issues such as method of prevention of double taxation or most favored nations clause are introduced. Lastly, the thesis focuses on the cross- border loss problem, which induced by the Marks & Spencer case. EUCJ, Permanent establishment, Direct taxation, 106
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Svoboda 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Svoboda 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Svoboda 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB