velikost textu

Vliv malých DNA virů na regulaci tvorby interferónu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv malých DNA virů na regulaci tvorby interferónu
Název v angličtině:
Effect of small DNA viruses on regulation of interferon production
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Hofman
Vedoucí:
RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
Oponent:
MUDr. Daniel Elleder, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Václav Janovec
Id práce:
185664
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 31.05.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Malé DNA viry; Toll-like receptory (TLR); regulační immunoreceptory; buněčná signalizace; interferón (IFN); prozánětlivé cytokíny, protein kinázy a jejich inhibitory; imunní tolerance a její reverze; plasmacytoidní dendritické buňky (pDC); potlačení replikace viru
Klíčová slova v angličtině:
Small DNA viruses; Toll-like receptors (TLR); regulatory immunoreceptors; cell signaling; interferon (IFN); proinflammatory cytokines; proteinkinases and their inhibitors; immune tolerance and its reversion; plasmacytoid dendritic cells (pDC); suppression of virus replication
Abstrakt:
Abstrakt Plasmacytoidní dendritické buňky (pDC) jsou buňky vrozené imunity, schopné rozpoznat viry pomocí jejich endosomálních Toll-like receptorů 7 a 9 (TLR7/9). Po rozpoznání virové nukleové kyseliny dochází k masivní produkci interferonu typu I (IFN I) a navození antivirového stavu v neinfikovaných buňkách. Aktivace regulačních povrchových receptorů pDC, jako je BDCA-2, pomocí monoklonální protilátky nebo jejich ligace některými viry vede k aktivaci MEK1/2-ERK signalizace a inhibici produkce IFN I. V této práci byla vyzdvihnuta role MEK1/2 kinázy, jejíž inhibice zvrátí inhibiční účinek ligace BDCA-2 a jejíž cílená aktivace pomocí PMA vede k inhibici produkce IFN-α. Hlavním cílem této práce bylo objasnění vlivu BK polyomaviru (BKV), zodpovědného za odhojování transplantovaných jater, na pDC. Experimenty s pDC liní Gen2.2 a primární linií buněk ledvin HRPTEC ukázaly, že pDC nejsou schopny přímé detekce BKV částic, avšak BKV inokulum dramaticky potenciuje produkci IFN-α v aktivovaných buňkách Gen2.2. Kokultivace buněk Gen2.2 s BKV infikovanými buňkami HRPTEC vedla k produkci IFN-α a ve větší míře TNF-α, které bylo zabráněno užitím Bafilomycinu. V souhrnu bylo zjištěno, že detekce BKV infikovaných buněk HRPTEC buňkami Gen2.2 vede k produkci cytokinů, která je závislá na buněčném kontaktu a je pravděpodobně zprostředkována endosomálními TLR7/9. Klíčová slova: plasmacytoidní dendritické buňky, Toll-like receptory, BK polyomavirus, IFN- α, TNF-α, vrozená imunita, buněčný kontakt
Abstract v angličtině:
Abstract Plasmacytoid dendritic cells (pDC) represent innate immune cells capable to detect viruses in their endosomal environment via Toll-like receptors (TLRs). Viral nuclear acid recognition leads to the massive production of type I interferon (IFN I) and induction of the antiviral state in uninfected cells. Crosslinking of the surface regulatory receptors, such as BDCA-2, with monoclonal antibodies or with some viruses leads to the activation of MEK1/2- ERK signaling pathway and inhibition of IFN I production in pDC. In this study, the role of MEK1/2 kinase has been highlighted. Its inhibition reversed the inhibitory effect of BDCA-2 crosslinking and its direct activation with PMA led to the inhibition of IFN-α production. Yet an unclear role of pDC in sensing of BK polyomavirus virus (BKV) responsible for kidney transplant rejection was investigated as a major topic of this thesis. Experiments with the pDC cell line Gen2.2 and HRPTEC primary cell line showed that pDCs were not able to detect BKV particles, however, exposure of activated Gen2.2 cells to BKV inoculum dramatically upregulated production of IFN-α. Most importantly, coculture of Gen2.2 cells with BKV- infected HRPTEC cells resulted in IFN-α and TNF-α production, which was prevented by Bafilomycin. These results suggest that BKV-infected HRPTEC cells are detected by cell-cell contact with Gen2.2 cells resulting in TLR7/9-mediated IFN-I and proinflammatory cytokine production. Key words: plasmacytoid dendritic cells, Toll-like receptors, BK polyomavirus, IFN-α, TNF-α, innate immunity, cell-cell contact
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Hofman 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Hofman 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Hofman 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Daniel Elleder, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 154 kB