velikost textu

Změny v rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Berounky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Berounky
Název v angličtině:
Changes in the distribution of invasive neophytes in the riparan vegetation of the Berounka river
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nela Randová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Id práce:
185660
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Berounka, břehová vegetace, invaze, neofyty, populační dynamika
Klíčová slova v angličtině:
the Berounka river, riparian vegetation, neophytes, invasion, population dynamics
Abstrakt:
Abstrakt Břehová vegetace podél vodních toků patří k místům velice náchylným k šíření invazních druhů rostlin. Vodní koridory umožňují jejich snadné a rychlé šíření do nových území. Diplomová práce se zabývá změnami zatížení břehové vegetace Berounky invazními neofyty v průběhu let 2015–2018. Cílem bylo zjistit, jak se projeví změny v průběhu jednotlivých let a jestli je možné vysledovat určitý trend vývoje populací. V souvislosti s tím se práce zabývá možným vlivem extrémně suchých let 2015 a 2018 na výskyt invazních neofytů. Terénní výzkum probíhal na březích Berounky od vesnice Čilá u Skryjí po soutok Berounky a Vltavy v Praze-Lahovicích během letních měsíců v roce 2015, 2016, 2017 a 2018. Břehová vegetace byla rozdělena na segmenty o délce 500 ± 150 m. Celkem se jednalo o 90 segmentů, ve kterých byl sledován výskyt a početnost 17 invazních neofytů. Celkem se v mapovaném území objevilo 14 taxonů. Nejčastěji se v břehové vegetaci Berounky objevovaly taxony Robinia pseudacacia, Impatiens glandulifera a Solidago sp. Nejpočetnější populace byly zaznamenány u invazního neofytu Reynoutria sp. V průběhu let 2015–2018 se projevil nárůst podílu obsazených segmentů taxonem Acer negundo, který ale nevytváří příliš početné populace. V roce 2018 byl nad rámec sledovaných neofytů mapován výskyt invazního taxonu Echinocystis lobata v břehové vegetaci Berounky. V průběhu let 2015–2018 se zvyšovalo zastoupení jednotlivých invazních neofytů v segmentu a naopak se snižoval podíl jimi obsazených segmentů. Celková populace invazních neofytů v letech 2015–2017 narůstala a poté došlo v roce 2018 k poklesu. Vzhledem ke krátké časové řadě nelze stanovit trend vývoje populace invazních neofytů v břehové vegetaci Berounky. Výsledky ukázaly, že v případě extrémně suchých let 2015 a 2018 došlo ke snížení populace a objevil se i nižší počet obsazených segmentů invazními neofyty oproti průměrným hodnotám z let 2015–2018. Klíčová slova: Berounka, břehová vegetace, invaze, neofyty, populační dynamika
Abstract v angličtině:
Abstract Riparian vegetation along the water courses is one of the places that are highly vulnerable to the spread of invasive alien plants. Water corridors allow their easy and rapid spread to new area. The diploma thesis occupies with changes in the distribution of the invasive neophytes in the riparian vegetation of the Berounka river during the years 2015–2018. The objective of this study was to find out how changes in the course of each year will be reflected and whether a certain trend of population development can be traced. In connection with this, the thesis occupies with the possible influence of extremely dry years 2015 and 2018 on the occurrence of invasive neophytes. Field research took place on the banks of the Berounka river from the village of Čilá near Skryje to the confluence of the Berounka and Vltava river in Prague-Lahovice during the summer months in 2015, 2016, 2017 and 2018. The riparian vegetation was divided into 500 ± 150 m long segments. There were 90 segments where the occurrence and abundance of 17 invasive neophytes were mapped. In total, occurrence of 14 taxons was registered. The most frequent taxons were Robinia pseudacacia, Impatiens glandulifera and Solidago sp. in the Berounka riverbank vegetation. The highest number of specimen was recorded for invasive neophyte Reynoutria sp. Over the years 2015–2018, there was a growth of average number of occupied segments of Acer negundo, which does not create so high number of the specimen. In 2018, the occurrence of the invasive taxon Echinocystis lobata was registered beyond the monitored neophytes in the Berounka riparian vegetation. The occurrence of individual invasive neophytes in the segment increased on the other hand the average number of segments occupied by them declined in the years 2015–2018. The total population of invasive neophytes increased in 2015–2017 and then declined in 2018. Due to the short period of time, it is not possible to determine the trend of the development of the population of invasive neophytes in the Berounka riparian vegetation. The results showed that in the case of extremely dry years 2015 and 2018 there was a decline of population and there were lower number of occupied segments with invasive neophytes compared to the average values in 2015–2018. Key words: the Berounka river, riparian vegetation, neophytes, invasion, population dynamics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nela Randová 2.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nela Randová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nela Randová 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nela Randová 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 152 kB