velikost textu

Role HIF-2alfa v erytropoéze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role HIF-2alfa v erytropoéze
Název v angličtině:
Role of HIF-2alpha in erythropoiesis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Vilímková
Vedoucí:
Ing. Lucie Láníková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
185656
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HIF-2alfa, erytropoéza, hypoxie, erytroidní diferenciace
Klíčová slova v angličtině:
HIF-2alpha, erytropoiesis, hypoxia, erythroid differentiation
Abstrakt:
Abstrakt Základní funkcí erytrocytů je transport kyslíku z plic do tkání těla. Kvůli této důležité roli musí být množství erytrocytů přísně regulováno. Počet erytrocytů zvyšuje především glykoproteinový hormon erytropoetin, jehož expresi řídí HIF (hypoxií indukovaný faktor). Transkripční faktor HIF se skládá ze dvou podjednotek, HIFα a HIFβ. Za normoxických podmínek je alfa podjednotka HIF hydroxylována proteinem PHD. Tato hydroxylace zajišťuje rozpoznávací motiv pro VHL protein, který je součástí E3 ubikvitin ligázového komplexu a směřuje hydroxylovaný HIF k proteazomální degradaci. V případě hypoxie je však tato degradace inhibována. Alfa podjednotka se translokuje do jádra, kde váže beta podjednotku a reguluje genovou expresi. HIF signální dráha ovlivňuje široké spektrum buněčných funkcí - metabolismus, angiogenezi, apoptózu a mnoho dalších. Tato diplomová práce se však zaměřuje na HIF2α a jeho roli v erytropoéze. V této práci jsme použili CRISPR/Cas9 technologii a vytvořili HEL (human erythroleukemia) buněčnou linii s knock- outem genu pro HIF2α (EPAS). K objasnění role HIF2α jsme dále využili specifický HIF2α inhibitor k zablokování jeho funkce u HEL buněčné linie. Pro srovnání jsme navíc tento inhibitor otestovali i na myších erytroidních progenitorech. Naše výsledky naznačují významnou roli HIF2α v erytroidní diferenciaci. Klíčová slova: HIF2alfa, erytropoéza, hypoxie, erytroidní diferenciace
Abstract v angličtině:
Abstract The primary function of erythrocytes is transport of oxygen from lungs to various tissues of the body. Red blood cell mass, due to this important role, must be controlled at precise levels. The number of erythrocytes is primarilly increased by the glycoprotein hormon erythropoietin, which expression is controlled by HIF (hypoxia inducible factor). Transcriptional factor HIF consists of the two subunits, HIFα and HIFβ. Under normoxic conditions, alfa subunit of HIF is hydroxylated by PHD protein. This hydroxylation provides a recognition motif for the VHL protein, a part of an E3 ubiquitin ligase complex that targets hydroxylated HIF for proteasomal degradation. Under hypoxic conditions, the degradation is inhibited. The alfa subunit is translocated to the nucleus, where binds the beta subunit and regulates gene expression. HIF pathway regulates a broad spectrum of cellular functions - energy metabolism, angiogenesis, apoptosis and many others. This diploma thesis is focused on HIF2α and its role in erythropoiesis. In this present study, we used CRISPR/Cas9 technology and created HEL (human erythroleukemia) cell line with knock-out of the gene for HIF2α (EPAS1). To reveal the role of HIF2α, we used specific HIF2α inhibitor in order to block its function in HEL cell line. We also tested this inhibitor on mice erythroid progenitors for comparison. Our results suggest the important role of HIF2α in erythroid differentiation. Key words: HIF2alpha, erythropoiesis, hypoxia, erythroid differentiation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Vilímková 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Vilímková 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Vilímková 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Láníková, Ph.D. 887 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB