velikost textu

Molekulární podstata autosomálně dominantní polycytémie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární podstata autosomálně dominantní polycytémie
Název v angličtině:
Molecular mechanism of autosomal dominant polycythemia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Linda Berková
Vedoucí:
Ing. Lucie Láníková, Ph.D.
Oponent:
Katarína Kapráľová
Id práce:
185655
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
polycytémie, erytropoetin, erytrocyty
Klíčová slova v angličtině:
polycythemia, erythropoietin, erytrocytes
Abstrakt:
Abstrakt Červené krvinky, erytrocyty, vznikají v kostní dřeni procesem zvaným erytropoéza. Tento proces je positivně regulován hormonem erytropoetinem (EPO), který na erytropoézu působí jako stimulační faktor. EPO je produkován v ledvinách v závislosti na množství kyslíku v organismu a do kostní dřeně je transportován krevním řečištěm. V případě že dojde k chronické nadprodukci červených krvinek, vzniká onemocnění polycytémie. Toto onemocnění se diagnostikuje například stanovením hematokritu či stanovením koncentrace hemoglobinu v krvi. Hladina krevního EPO může, nebo nemusí být zvýšená. Pacienti mohou být bez vnějších příznaků, nebo se u nich mohou projevit v závislosti na míře projevu onemocnění tyto příznaky: vysoký krevní tlak, bolest hlavy, závratě, otoky a epistaxe. Nejpoužívanější metodou léčby je v současnosti flebotomie. Cílem této diplomové práce je objasnit roli nově popsané mutace vyskytující se u rodiny pacientů trpících polycytémií a majících zvýšené množství EPO v krvi. Jedná se o substituční mutaci -136 G > A v 5´ UTR oblasti genu kódujícího EPO. V rámci diplomové práce byly připraveny pomocí CRISPR/Cas9 technologie editované linie EPO produkujících buněk nesoucích tuto mutaci. Experimenty nejen na nich provedené předběžně potvrdily, že tato mutace může vést ke zvýšené produkci EPO. Mechanismus pozorovaného jevu zatím není znám, ale je předmětem dalšího výzkumu. Klíčová slova: polycytémie, erytropoéza, erytropoetin, substituční mutace
Abstract v angličtině:
Abstract All red blood cells, erythrocytes, originate in bone marrow. The process of their differentiation and maturation is called erythopoiesis and is regulated through hormone erythropoietin (EPO), which functions as a stimulatory factor for erythropoiesis. EPO is produced in kidney and its production is regulated by oxygen supplementation. EPO is transported to bone marrow via blood vessels. Chronic overproduction of erythrocytes leads to disease called polycythemia. Polycythemia may be diagnosed for example by measurement of haematocrit or haemoglobin concentration in blood. EPO level may or may not be increased. Patients suffering from polycythemia may or may not have any symptoms. It depends on manifestation level of the disease. The most common symptoms are higher blood pressure, headaches, dizziness, swelling and epistaxis. Recently, the most common treatment of polycythemia is phlebothomy. The aim of this master thesis is to unravel the role of a newly described mutation, which was found among members of one family suffering from polycythemia with increased EPO level. It is single substitution mutation -136 G > A in 5´ UTR region of EPO gene. The clones of EPO producing cell lines bearing this mutation were prepared using CRISPR/Cas9 technology. Several experiments performed not only on those cell lines preliminarily confirmed the hypothesis that this mutation may lead to increased EPO production. The mechanism of this observed phenomenon is not known yet, but it is a subject of future research. Key words: polycythemia, erythropoiesis, erythropoietin, substitution mutation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Berková 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Berková 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Berková 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Láníková, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta Katarína Kapráľová 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 154 kB