velikost textu

Rozvažování o potratu v pastorační práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvažování o potratu v pastorační práci
Název v angličtině:
Considering about Abortion in the Area of Pastoral Work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Samiec
Vedoucí:
Mgr. Petr Jandejsek
Oponent:
Mgr. Vojtěch Sivek, SDB
Id práce:
18565
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Téma potratů jsem si vybral protože může korespondovat s dalšími problémy kvůli kterým klient vyhledá pastoračního pracovníka. Mám za to, že kromě speciálně školených odborníků na problematiků potratů není mezi pastoračními pracovníky příliš veliké povědomí o tom, jak postupovat při setkání s klientem, jehož byť zprostředkovaný problém se týká potratů. Jako cíl práce jsem si vytyčil sepsat přehledný manuál, který by mohli s užitkem použít pastorační pracovníci mnoha zaměření a nejen oni. Při zkoumání dané problematiky jsem se snažil analyzovat dostupné prameny a z nich kompilovat jednoduchý a přehledný výtah o tématu potratů, což vzhledem k obsáhlosti tématu nebyl jednoduchý úkol. Rovněž jsem komunikoval s odborníky, prakticky věnujícími klientům, kteří problém potratu řeší. Vzhledem k tomu, že se jedná pro mnohé o velmi osobní téma a informace o klientovi nemohou být podávány v plné šíři, bylo dosažení mnohých výstupů naší komunikace často obtížné. Přesto mám za to, že tato práce může být pomocí mnohým pastoračním pracovníkům v získání ucelených informací o problematice potratů a protože obsahuje konkrétní kontakty, mohou díky nim klienta nasměrovat do odborné péče. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The topic of abortion I chose because this can correspond with other problems, which can cause, that the client find out the pastoral worker. I think, that except the graduated specialist, among the pastoral worker, there is not so high level of awareness how to proceed the meeting with the client, who actually solve the problem of abortion. As the target of my work I marked out to write the well-arranged tool, which can succesfuly use not only the pastoral workers. By examining this topic I tried to anylyse available sources and from them set the simple and clear abstract, what, because of the wide of this topic, was not simple job. I also communicated with the specialits, that regulary work with the client, which are solving the problem of abortion. Because of that for lot of them is going about very private topic and information about client can´t be passed in full width, the acquirement of many outputs of our communication was often difficult. But I mind that this compilation can be helpful for many pastoral workers, gives the elementary self-contained information about topic of abortion and as contains actual contacts, they can simplier find the help of specialist for clients in need. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Samiec 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Samiec 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Samiec 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Jandejsek 630 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Sivek, SDB 561 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 378 kB