velikost textu

Dobrudža jako „jablko sváru“ mezi Bulharskem a Rumunskem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dobrudža jako „jablko sváru“ mezi Bulharskem a Rumunskem
Název v angličtině:
Dobruja as "the apple of discord" between Bulgaria and Romania
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tsanka Pavlova
Vedoucí:
PhDr. Jiří Našinec
Oponent:
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Id práce:
185647
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dobrudža, dobrudžská otázka, Bulharsko, Rumunsko, Vnitřní dobrudžská revoluční organizace, Craiovská dohoda
Klíčová slova v angličtině:
Dobruja, Dobrujan question, Bulgaria, Romania, Internal Dobrujan Revolutionary Organisation, Treaty of Craiova
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl představit vznik a vývoj dobrudžské otázky v rámci bulharsko-rumunských vztahů. Práce se tedy zabývá historickým vývojem této otázky v období po rusko-turecké válce (1877–1878) až do druhé světové války. Zvláštní pozornost bude věnována také mezinárodnímu kontextu dobrudžské otázky. Předmětem práce bude rovněž analýza Smlouvy o respektování práv menšin, Zákona o organizaci Nové (jižní) Dobrudže a Zákona o kontrole agrárního vlastnictví. V další části diplomové práce bude představena Vnitřní dobrudžská revoluční organizace (VDRO). V závěru se zaměříme i na Craiovskou dohodu a její význam pro bulharskou a rumunskou stranu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this master thesis is to introduce the origin and development of the Dobrujan question within the framework of the Bulgarian-Romanian relations. The paper deals with the historical development of this question during the period after the Russo-Turkish War (1877–1878) until World War II. Special attention is also paid to the international context of the Dobrujan issue. The subject of the thesis includes an analysis of the Protection of the Minorities Rights Agreement, the Law on the Organization of New (Southern) Dobruja and the Law on Control of Agrarian Property. The Internal Dobrujan Revolutionary Organization (IDRO) is introduced in the next part of the master thesis. In conclusion the focus is on the Treaty of Craiova and its importance for the Bulgarian and Romanian participants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tsanka Pavlova 4.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tsanka Pavlova 4.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tsanka Pavlova 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tsanka Pavlova 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Našinec 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 670 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB