velikost textu

Hormonální aktivita v odpadních vodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hormonální aktivita v odpadních vodách
Název v angličtině:
Hormonal activity in wastewater
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Čermáková
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Petr Klusoň, Dr.
Id práce:
185640
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Endokrinní disruptory, xenoestrogeny, modely ekotoxicity, FLM, GCA, odpadní vody
Klíčová slova v angličtině:
Endocrine disruptors, xenoetrogens, ecotoxicity models, FLM, GCA, wastewater
Abstrakt:
Abstrakt Endokrinní disruptory jsou látky přírodního i syntetického původu, které působí na hormonální systém organismů. Jsou běžně detekovány v životním prostředí v environmentálně relevantních koncentracích. Sekundárním zdrojem jsou odtoky z čistíren odpadních vod. Vzhledem k jejich četnosti je v současnosti akcentován jejich vliv ve směsích. Pro stanovení celkového efektu byly použity ekotoxikologické testy s kulturou geneticky modifikovaných kvasinek Saccharomyces cerevisiae, s jejichž pomocí byla ověřována spolehlivost matematických predikcí pro směsi standardů (estron, 17β-estradiol, 17α-ethinylestradiol, estriol, bisfenol A, irgasan, 4-nonylfenol). Na reálné vzorky odtoků z čistíren odpadních vod a sedimentů byla aplikována cílená chromatografická analýza spolu s kvasinkovými testy. Schindlerův predikční model a FLM (Full logistic model) byly spolehlivější při predikci celé křivky dávka-odpověď oproti modelu GCA (Generalized concentration addition). Pro parametr EC50 byly predikované hodnoty pomocí všech modelů srovnatelné a ve většině případů se blížily empirickým hodnotám. U tří ze čtyř vzorků odpadních vod byla detekována estrogenní aktivita 0,65 – 1,70 ng/L 17β-estradiol ekvivalent (EEQ) nad limitem detekce testu 0,13 – 0,33 ng/L EEQ. Jeden vzorek vykazoval antiestrogenní aktivitu. V sedimentech byla celková estrogenní aktivita 27,30 ± 6,35 ng/g EEQ. Pouze v případě sedimentů bylo možné sestavit predikci křivky. Ve vodách totiž nebyla většina ze sedmi analytů vůbec detekována, a pokud ano, tak v příliš malém množství na to, aby vykázala odezvu v testu s kvasinkami (75 ± 16 – 312 ± 67 ng/L bisfenolu A). Predikce pro sediment však výrazně nadhodnotila celkovou odezvu. Sediment byl odebrán z recipientu čistírny, kde byla zjištěna antiestrogenní aktivita, která prozatím není do predikčních modelů zahrnuta. Klíčová slova: endokrinní disruptory, xenoestrogeny, modely ekotoxicity, FLM, GCA, odpadní vody
Abstract v angličtině:
Abstract Endocrine disruptors are natural or manmade substances which affect hormonal systems of organisms. Biologically relevant concentrations are commonly being detected in the environment. The effluents of wastewater treatment plant present their significant secondary source. Due to their occurence and quantity the interest in mixtures increases. Ecotoxicological assays with genetically modified Saccharomyces cerevisiae were aplied to verify reliability of predictive mathematical models for mixtures of standards (estrone, 17β-estradiol, 17α-ethinylestradiol, estriol, bisphenol A, irgasan, 4-nonylphenol). Chromatographic analysis along with yeast assays were used for the evaluation of real samples of wastewater treatment plant effluents and sediments. Schindler’s predictive model and Full logistic model (FLM) were more reliable for predicting the whole dose-response curve compared to Generalized concentration addition (GCA). Predicted values of a parameter EC50 from all three models were comparable to empirical measurements. Three out of four samples exhibited estrogenic activity 0.65 – 1.70 ng/L 17β-estradiol ekvivalent (EEQ) above the limit of detection 0.13 – 0.33 ng/L EEQ. Antiestrogenic activity was detected in one of the samples. Prediction could be carried out only in the case of the sediments 27.30 ± 6.35 ng/g EEQ. This was caused by no or negligible amounts of seven analytes in the wastewater treatment plant effluents. The concentration were too low to show any response by the yeast assay (75 ± 16 – 312 ± 67 ng/L bisphenol A). Prediction overestimated the measured total effect in sediment which was sampled in a recipient of wastewater treatment where the antiestrogenic response was detected. Key words: endocrine disruptors, xenoestrogens, ecotoxicity models, FLM, GCA, wastewater
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Čermáková 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Čermáková 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Čermáková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 523 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Klusoň, Dr. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB