velikost textu

Strukturní determinanty regulace povrchového transportu NMDA receptorů v savčích buňkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturní determinanty regulace povrchového transportu NMDA receptorů v savčích buňkách
Název v angličtině:
Structural determinants of regulation of surface delivery of NMDA receptors in mammalian cells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Danačíková
Vedoucí:
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Id práce:
185623
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
NMDA receptor, glutamátový receptor, povrchový transport, disulfidické můstky, transmembránová doména, neuropsychiatrické poruchy
Klíčová slova v angličtině:
NMDA receptor, glutamate receptor, surface delivery, disulphide bonds, transmembrane domain, neuropsychiatric disorders
Abstrakt:
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou ligandem otevírané iontové kanály aktivované agonistou glutamátem a koagonistou glycinem. Mají klíčovou roli ve zprostředkování rychlého excitačního synaptického přenosu v centrální nervové soustavě savců. Pro vytvoření funkčního receptoru je nutná přítomnost dvou GluN1 podjednotek, které se společně s GluN2 nebo GluN3 podjednotkami skládají do formy heterotetramerů. Předchozí studie potvrdily důležitost M3 transmembránového helixu a extracelulárně lokalizovaných cysteinů v regulaci povrchové exprese funkčních NMDA receptorů. Cílem mé práce je objasnit vliv klinicky relevantních mutací lokalizovaných v M3 transmembránovém helixu a roli všech známých cysteinů tvořících disulfidické můstky na povrchový transport NMDA receptorů exprimovaných v heterologní buněčné linii opičích ledvinných fibroblastů (COS-7). Pomocí molekulárně-biologických, imunocytochemických a mikroskopických metod jsem zjistila, že klinicky relevantní mutace M641I a Y647S v GluN1 podjednotce a mutace konkrétních cysteinů tvořící disulfidické můstky v GluN1, GluN2A a GluN2B podjednotkách způsobily výrazné snížení počtu povrchově exprimovaných NMDA receptorů. Dále jsem zjistila, že vliv mutovaných GluN1 podjednotek na snížení povrchového transportu závisí na podjednotkovém složení receptorů. Výsledky experimentů přispívají k objasnění mechanismů regulace povrchové exprese NMDA receptorů, což je významné pro pochopení fyziologických a patofyziologických procesů v savčím mozku.
Abstract v angličtině:
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are ligand-gated ion channels activated by agonist glutamate and co-agonist glycine. They play a key role in mediating the fast excitatory synaptic neurotransmission in the mammalian central nervous system. To create a functional heterotetrameric receptor, the presence of two GluN1 subunits combined with GluN2 or GluN3 subunits is necessary. Previous studies confirmed the importance of M3 transmembrane helix and extracellularly localized cysteines in regulation of surface expression of functional NMDA receptors. The aim of my thesis is to elucidate an influence of clinically relevant mutations in M3 transmembrane helix and the role of all known cysteines that form disulphide bonds on surface delivery of NMDA receptor expressed in heterologous monkey kidney fibroblasts cell culture (COS-7). Using molecular biology methods, immunocytochemistry and microscopy I found that the clinically relevant mutations M641I and Y647S in GluN1 subunit and also the mutations of particular cysteines forming disulphide bonds caused substantial decrease of surface expression of NMDA receptors. Furthermore, I discovered that the effect of mutated GluN1 subunits on decrease of surface expression depends on the subunit composition. The contribution of my results lies in elucidating the mechanisms of regulation of surface expression of NMDA receptors, which is important for understanding the physiological and pathophysiological processes in the mammalian brain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Danačíková 3.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Danačíková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Danačíková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Horák, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB