velikost textu

Choice Architecture and the Pension System in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Choice Architecture and the Pension System in the Czech Republic
Název v češtině:
Architektura Výběru a Penzijní Systém v České Republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daria Polenova
Vedoucí:
Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A.
Oponent:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Id práce:
185528
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Česká důchodová reforma, behaviorální ekonomie, Švédský důchodový systém, architektura výběru, důchodový věk, fiskální tlaky
Klíčová slova v angličtině:
Czech pension reform, behavioral economics, Swedish pension system, choice architecture, retirement age, fiscal pressures
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce je výzkum vlivů behaviorální ekonomie na důchodový systém. Analýza je provedena se záměrem porovnání českých a švédských penzijních plánů z pohledu behaviorální ekonomie. Aplikace průzkumové logistické regrese slouží ke zkoumání rozdílů a podobností v názorech českých a švédských občanů. Jako zdroj dát jsme využili Eurobarometr 76.2 (2011). Výsledky ukazují, že oba státy mají podobné názory na fundamentální otázky týkající se důchodu. Bez ohledu na fakt, že oba národy podporují myšlenku, že starší lidé by mněli odkládat odchod do důchodu na později, je počet zaměstnaných českých seniorů nižší v porovnáni se seniory ve Švédsku. Můžeme se tedy domnívat, že švédský důchodový plán, na nějž politici uplatnili některé zásadní principy behaviorální ekonomie, funguje při maximalizaci zaměstnanosti lépe, než český systém. Lepší funkčnost švédského systému možná očekávat i při plnění hlavního cílů penzijního systému, co následně slouží jako důkaz, že lidé mohou být ovlivněni různými faktory při odkladu odchodu do důchodu. Analýza dále poukazuje na tendenci lidí k nereálným očekáváním, které vedou k situacím kdy selhává lidská schopnost správně vyhodnotit dané okolnosti. Právě takové momenty vyžadují “šťouch“, aby se zabránilo nežádoucímu dopadu na život jednotlivce a na ekonomiku celé země.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes the influence of behavioral economics on a pension system. The research was performed in order to compare Czech and Swedish pension plans from behavioral economics’ point of view. Survey logistic regression was applied to analyze the differences and similarities in the opinions of Czech and Swedish citizens. Data used for the analysis were obtained from Eurobarometer 76.2 (2011). The results show that both nations have similar opinions regarding basic questions about pension. Yet, regardless the fact, that both nations support the idea of elder people delaying the retirement, the number of employed Czech seniors is sustainably lower, than the same number for Swedish elder residents. This supports the idea that Swedish pension plan, to which policymakers had applied some behavioral economics’ principles, is doing better than Czech scheme in maximizing employment. Therefore, in fulfilling one of the retirement policy’s main goals. And proves, that people can be influenced to postpone the retirement. Furthermore, the analysis shows that people tend to have unrealistic expectations and consequently cannot evaluate some situations correctly, and need to be given a “nudge” to prevent unwelcome impact on an individual’s life and on a whole country’s economy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daria Polenova 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daria Polenova 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daria Polenova 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB