velikost textu

Využití analytických metod pro studium adaptačních mechanizmů rostlin Festuca rubra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití analytických metod pro studium adaptačních mechanizmů rostlin Festuca rubra
Název v angličtině:
Using of Analytical Methods for Study of Adaptation Mechanisms of Festuca Rubra L. Plant
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Paučová
Vedoucí:
Mgr. Daniel Haisel, Ph.D.
Oponent:
Ing. František Hnilička, Ph.D.
Id práce:
185462
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vplyvom abiotických stresových faktorov ako je najmä prebytok elektromagnetického žiarenia, vysoká a nízka teplota, sucho, vlhkosť či salinita dochádza v živých organizmoch k tvorbe reaktívnych foriem kyslíka, ktoré majú negatívny dopad na správne fungovanie životne dôležitých orgánov, metabolických dráh a v konečnom dôsledku na ich ďalšiu existenciu. V prípade rastlinného organizmu ide hlavne o obmedzenú činnosť fotosyntetického aparátu, čo môže viesť k smrti rastliny. Samotným analýzam predchádzalo zozbieranie vzoriek rastliny Festuca rubra L. z rôznych lokalít v juhozápadnej časti Nórska. Lokality sa líšili svojou teplotou (6,5; 9,5 a 10,5 °C) a vlhkosťou (600, 1200, 2000 a 2700 mm). Vzorky boli následne kultivované v štyroch klimaboxoch, v ktorých boli nastavené kombinácie štyroch „krajných“ teplôt a vlhkostí (vlhko/zima, vlhko/teplo, sucho/zima a sucho/teplo). Experimentálne bola táto práca zameraná na extrakciu askorbátperoxidázy ako antioxidačného enzýmu, fenolických látok a rastlinných pigmentov prítomných v Kostrave červenej (Festuca rubra L.) ako modelového organizmu. Aktivita askorbátpexidaázy bola kvantitatívne stanovená spektrofotometricky redukciou nitrobluetetrazólia, obsah fenolických látok bol vyhodnotený sprektrofotometricky pomocou Folin-Ciocalteauovho činidla a rastlinné pigmenty (chlorofyl a, chlorofyl b, β-karotén, neoxanthín, luteín, violaxanthín, antheraxanthín, zeaxanthín) boli separované a vyhodnotené pomocou HPLC. Výsledky analýz ukázali, že Festuca rubra L. prekonávala najväčší stres v situácii, kedy dochádzalo k zníženému príjmu vody, čo možno potvrdiť poklesom obsahu oboch typov chlorofylu, β-karoténu, neoxanthínu a luteínu. Množstvo violaxanthínu bolo takisto znížené, čím sa dokázala schopnosť rastliny aktivovať svoj xanthofylový cyklus. Súčasťou tejto aktivácie bol aj výrazný nárast antheraxanthínu a zeaxanthínu. Zvýšená hladina askorbáperoxidázy a fenolických látok ukázala ako dokáže rastlinný organizmus bojovať so vznikajúcim obsahom reaktívnych foriem kyslíka. Z výsledkov tiež vyplynulo, že zmena teploty nemala na rastlinu výrazný vplyv.
Abstract v angličtině:
Due to abiotic stress factors, such as excess of electromagnetic radiation, high and low temperature, drought, moisture or salinity, the reactive oxygen species (ROS) in living organisms which have a negative impact on the proper functioning of vital organs, metabolic pathways and ultimately, existence, are formed. In the case of a plant, this is in particular a limited activity of the photosynthetic apparatus which can lead to the death of the plant. All of analysis were preceded by the collection of Festuca rubra L. samples from different locations in the south-western part of Norway. The locations were different in their temperature (6,5; 9,5 and 10,5°C) and moisture (600, 1200, 2000 and 2700 mm). Then all samples were cultivated in four climaboxes where combinations of four „extreme“ temperatures and moistures (moist/cold, moist/warm, dry/cold and dry/warm) were set. Experimentally this work was focused on the extraction of ascorbate peroxidase as an antioxidant enzyme, phenolic substances and plant pigments present in Red Fescue (Festuca rubra L.) as a model organism. The activity of ascorbate peroxidase was quantitatively determined by spectrophotometric reduction of nitrobluetetrazolium, the phenolic content was evaluated spectrophotometrically by the Folin-Ciocalteau reagent and the plant pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, ϐ-carotene, neoxanthine, lutein, violaxanthin, antheraxanthin and zeaxanthin) were separated and evaluated by HPLC. The results of analyzes showed that Festuca rubra L. was the most stressful in the situation with reduced water intake as confirmed by a decrease in the content of both chlorophyll, β-carotene, neoxanthine and lutein. The amount of violaxanthin was also reduced, demonstrating the ability of the plant to activate its xanthophyll cycle. This activation also involved a considerable increase in antheraxanthin and zeaxanthin. Elevated levels of ascorbate peroxidase and phenolic substances showed how the plant can cope with the forming content of reactive oxygen species.The results also indicated that the temperature change had no significant effect on the plant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Paučová 4.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Paučová 220 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Paučová 231 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Haisel, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Hnilička, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB