velikost textu

Metabolismus mědi u Naegleria gruberi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metabolismus mědi u Naegleria gruberi
Název v angličtině:
Copper metabolism of Naegleria gruberi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Ženíšková
Vedoucí:
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Pyrih
Id práce:
185461
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Měď je důležitý stopový prvek esenciální pro všechny organismy. Ve formě kofaktoru se účastní klíčových biochemických reakcí. Zprostředkovává například přenos elektronu v komplexu IV v rámci dýchacího řetězce, ve formě kofaktoru superoxiddismutasi se účastní detoxifikace hydroxylových radikálů a participuje na příjmu iontů železa do buňky. Homeostáze iontů mědi musí být přísně regulována, aby bylo zabráněno jejich akumulaci v organismu. Nadbytek těchto iontů je totiž vysoce toxický a může vést až k buněčné smrti. Ionty mědi se podílejí na vzniku hydroxylových radikálů, nebezpečných zástupců reaktivních forem kyslíku poškozujících strukturu lipidů, proteinů a DNA. Mnohé studie také ukazují důležitou roli iontů mědi při virulenci, kdy je těmito ionty indukovaná imunitní odpověď napadeného hostitele. Vliv dostupnosti mědi na metabolismus byl studován na organismu Naegleria gruberi. Osekvenovaný genom tohoto organismu odhaluje, že metabolické dráhy N. gruberi jsou velmi univerzální. Možná flexibilita metabolismu tohoto organismu, v souvislosti s dostupností mědi, byla v této práci potvrzena proteomickou analýzou a měřením aktivity respiračního řetězce. Byla také potvrzena závislost příjmu iontů železa na mědi. Druhá část této práce se zabývala studiem proteinu CutC. Tento protein se řadí do skupiny proteinů Cut, které hrají roli v příjmu, intracelulárním skladování, transportu a exportu iontů mědi pryč z buňky. Přesná biologická funkce CutC není doposud známa, ovšem po získání nativní formy tohoto proteinu bylo metodou detekující změnu fluorescence při termoforéze v závislosti na vazbě ligandu potvrzeno, že tento protein váže měď s relativně vysokou afinitou. Dále byla v rámci této práce vytvořena polyklonální protilátka specificky rozpoznávající tento protein, ovšem bez pozitivního výsledku na lyzátech a mitochondriálních či cytosolických frakcích N. gruberi.
Abstract v angličtině:
Abstract Copper is an important trace element, essential for all organisms. As a cofactor, it takes part in key biochemical reactions. For example, it conveys electron transfer in complex IV in the respiratory chain, functions in detoxification of hydroxyl radicals and participates on import of iron ions into the cell. Homeostasis of copper ions must be strictly regulated, to prevent their accumulation in the organism. Excess of these ions is highly toxic and can lead to cell death. Copper ions take part in reactions leading to creation of hydroxide radicals, a dangerous member of reactive oxygen species, that damages the structure of lipids, proteins and DNA. Many studies also describe the importance of copper ions in virulence, where these ions induce the immune response of the host organism. Effect of availability of copper ions on metabolism was studied on the organism Naegleria gruberi. The sequenced genome of this organism reveals, that metabolic pathways of N. gruberi are very universal. Possible flexibility of metabolism of this organism, in relation with copper ion availability, was confirmed in this work by proteomic analysis and by determining the activities of the respiration chain. Furthermore, the dependence of uptake of iron ions on copper was confirmed. Second part of this work focuses on the study of protein CutC. This protein belongs to the group of Cut proteins that play a role in the acquisition, intracellular storage and export of copper ions out of the cell. The exact biological function of CutC isn’t yet understood, however after obtaining the native form of this protein, it was shown by the method of microscale thermophoresis, that this protein binds copper ions, but with relatively high affinity. In other part of this work, a polyclonal antibody, specifically targeting this protein was created, although without positive result on whole cell lyzates and mitochondrial or cytosolic fractions N. gruberi.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Ženíšková 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Ženíšková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Ženíšková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Pyrih 577 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 153 kB