velikost textu

Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 –1905

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 –1905
Název v angličtině:
Awarness of their own distinctiveness among Serbs from Dalmatia. And developement of the Serbian state idea in the Kingdom of Dalmatia in the years 1878 - 1905
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniel Slavík
Školitel:
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Chrobák, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Id práce:
185408
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova (česky) Dalmácie, národní identita, Srbové v Dalmácii, katoličtí Srbové, srbská pravoslavná církev, srbsko-chorvatský konflikt
Klíčová slova v angličtině:
Klíčová slova (anglicky): Dalmatia, National Identity, Serbs from Dalmatia, Serbs Catholics, Serbian Orthodox Church, Serbo-Croatian conflict
Abstrakt:
Abstrakt Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pravoslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se disertace zaměřuje na zformování komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilaci. Zkoumán je rovněž srbský přístup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypořádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním srbsko-chorvatském konfliktu. Dále jsem podchytil vliv dubrovnické nobility na jejich šíření v pozitivním i negativním smyslu. Podařilo se mi osvětlit tehdejší srbskou rezistenci vůči chorvatskému integračnímu konceptu. Zjistil jsem, že srbský přístup charakterizovala jak opakující se přímá konfrontace, tak průběžné úsilí o koexistenci a spolupráci. Objevil jsem, že jeho součástí bylo jak uznání srbských dílčích nároků, tak i kompromisní jihoslovanská idea. Také jsem prokázal značnou míru účelovosti spojenou s veřejným šířením srbských představ o jejich identitě. Práce by měla pomoci korigovat zjednodušená a jednostranná hodnocení obsažená v řadě prací zabývajících se stejnou tématikou.
Abstract v angličtině:
Abstract This work examines issues related to the national definition of the Serb community in Dalmatia between 1878 and 1905. It provides a partial assessment of the relationship between the Orthodox Church and the Serbian National Movement in Dalmatia. The thesis focuses on the formation of the Roman Catholic community of Serbs and the internal profile of this community. It also studies how the Serbians approached their conflict with the Croats within Dalmatia. This work also closely considers the historiographical disputes held on this topic between Croatian and Serbian historians. The work examines the circumstances leading up to the formation of the Serbian national movement and the creation of the independent Serbian political parties. I specifically focus on the political parties within the selected period for which Orthodoxy and the Orthodox Church are closely tied to the definition of the Serbian national identity. I also deal with the contentious issues with the Serbs and Roman Catholic communities. I also study the attitude of Serb representatives to the Croatian national movement and deal with their rights under this national project. I found that the connection between the liberal Serbian National Movement and the local leadership of the Orthodox Church was closer than is commonly reported in the literature. In the case of the Catholic Serbs, I found a deep conflict between their faith and their national identity, and in their role in the local Serbian-Croatian conflict. I also look at the positive and negative impact of the Dubrovnik nobility and the dissemination of this impact. I manage to shed light on the former Serb resistance to the Croatian integration. I found that the Serbian approach was characterized by recurring direct confrontation and ongoing efforts to coexistence and cooperation. I discovered that it included both a Serbian recognition of partial claims, and the idea of a Yugoslavian compromise. I also demonstrate that there was a considerable focus on the public dissemination of Serbian ideas about their identity. The work should help to correct a simplified and one-sided assessment contained in a series of other works dealing with the same theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Slavík 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Slavík 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Slavík 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Daniel Slavík 313 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Chrobák, Ph.D. 1.9 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB