velikost textu

Vývoj kalibračních metod pro hypoplastické modely

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj kalibračních metod pro hypoplastické modely
Název v angličtině:
Development of calibration methods for hypoplastic models
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Igor Šula
Vedoucí:
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Janda, Ph.D.
Id práce:
185402
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypoplasticita, konstituční model
Klíčová slova v angličtině:
hypoplasticity, constitutive model
Abstrakt:
Abstrakt Na ČVUT, Stavební fakultě byla vyvinuta kalibrační aplikace ExCalibre, která dokáže automaticky zpracovat experimentální data a na jejich základě vytvořit sadu parametrů pro hypoplastické modely určené pro nasycené jíly nebo nasycené písky. Cílem této diplomové práce bylo podpořit vývoj kalibrační aplikace jejím testováním na reálných experimentálních sadách dat, jejichž automatická kalibrace byla v rámci této práce porovnávána s ručně kalibrovanými stejnými sadami experimentálních dat. Vývoj aplikace a její hlavní fáze testování probíhaly ve dvou etapách, kde byly zjištěny hlavní nedostatky kalibrací vytvořených kalibrační aplikací. Po finálním testování, kde byly odstraněny drobné nedostatky a chyby aplikace, které proběhly nad rámec této práce, vnikla uživatelsky příjemná webová aplikace (soilmodels.com/excalibre/). Výsledky z jednotlivých hlavních fází testů jsou v této práci diskutovány, stejně jako popis použitých databází jemnozrnných a hrubozrnných vzorku experimentálních sad, které pro vývoj a testování kalibrační aplikace posloužily. Znalost kalibrace modelu je klíčová pro jeho použití, proto lze v této práci nalézt popis užívaných konstitučních modelů, které jsou v kalibrační aplikaci používány, stejně jako postup při stanovení jejich parametrů. V rámci této práce proběhly laboratorní zkoušky na jílu z bílinských výsypek, při kterých byla měřena tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření. Tyto laboratorní experimenty bylo třeba zhotovit pro vývoj kalibrační aplikace. Na naměřených datech z experimentálních zkoušek byl následně kalibrován hypoplastický model s konceptem intergranulárních přetvoření. Klíčová slova: hypoplasticita, konstituční model
Abstract v angličtině:
Abstract The calibration application named ExCalibre was developed at Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering. This application can automatically process experimental data and create set of parameters of hypoplastic models which are designed for saturated clays or sands. The aim of this master thesis was to support development of application for calibration with testing it on real experimental data sets. Automatic calibration of these data sets was compared with calibration by hand for identical data. The development of the application and main phase of testing took place in two stages, where the main calibration errors of calibration application were identified. After the final testing of application where the minor bugs and errors were overcome a user-friendly web application (soilmodel.com/excalibre/) was introduced. This final testing has gone beyond this thesis. The results from the main phases of testing are discussed in this thesis as well as the description of database of fine-grained and coarse-grained samples which were used to testing of application. Knowing the calibration of the model is crucial for its using, you can find description of the used constitutive models in this thesis, which are used in the calibration application, as well as a description of procedure for determining parameters of the models. During the creation of this thesis, laboratory tests were carried out on samples from dumps of Bílina. The stiffness in the range of small and very small strains was measured in these laboratory tests. These laboratory experiments were needed for development of calibration application. The hypoplastic model with intergranular strain concept was calibrated based on data from these experimental tests. Key words: hypoplasticity, constitutive model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Igor Šula 5.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Igor Šula 460 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Igor Šula 453 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. David Mašín, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Janda, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 152 kB