velikost textu

Postavení manžela povinného v exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení manžela povinného v exekučním řízení
Název v angličtině:
Status of an obliged person´s spouse in the execution proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jitka Čeřovská
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
185389
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Exekuční řízení, manžel povinného, povinný, oprávněný, společné jmění manželů, majetkové hodnoty manžela povinného, vylučovací žaloba, návrh na částečné zastavení exekuce.
Klíčová slova v angličtině:
Execution proceedings, obliged person´s spouse, obliged person, entitled person, common property of spouses, property values of obliged person´s spouse, action for exemption, motion to a partial discontinuance of the execution proceedings.
Abstrakt:
Postavení manžela povinného v exekučním řízení Abstrakt Tématem této rigorózní práce je „Postavení manžela povinného v exekučním řízení“. K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím své praxe na exekučním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 5, kde jsem více než rok pracovala jako asistentka soudce. V rámci této práce jsem pro soudce připravovala usnesení o procesních návrzích účastníků exekučního řízení, včetně návrhů manželů povinných na částečné zastavení exekuce. V návaznosti na to, že jsem se těmto návrhům s ohledem na jejich vzrůstající počet věnovala stále více a můj zájem o problematiku postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného a znalosti o ní se stále prohlubovaly, jsem se rozhodla pojednat o tomto tématu ve své rigorózní práci. Cílem této práce je analyzovat možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, a pojednat o prostředcích obrany manžela povinného proti neoprávněnému postižení uvedeného majetku v takovém exekučním řízení. Rigorózní práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je rozdělena do tří podkapitol, přičemž je v ní charakterizováno exekuční řízení a shrnut jeho průběh, jsou v ní vymezeny rozdíly mezi exekučním řízením a výkonem rozhodnutí a je v ní vysvětlena použitelnost občanského soudního řádu v exekučním řízení. Druhá kapitola ve čtyřech podkapitolách vymezuje nejvýznamnější účastníky exekučního řízení. Třetí kapitola, která se sestává ze dvou podkapitol, se zabývá odpovědností manželů za dluhy a institutem společného jmění manželů, kterážto problematika je pro postavení manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu jen jednoho z manželů (povinného) klíčová. První podkapitola pojednává o odpovědnosti manželů za dluhy a o společném jmění manželů, včetně modifikací zákonného režimu společného jmění manželů podle právního stavu do 31.12.2013 a druhá podkapitola pojednává o téže problematice podle právního stavu platného, účinného od 1.1.2014, přičemž srovnává dosavadní, „starou“ právní úpravu předmětné problematiky s právní úpravou stávající. Čtvrtá kapitola, která je tvořena pěti podkapitolami, je stěžejní kapitolou této práce. Tato kapitola se věnuje možnostem postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, vlivu rozvodu manželství povinného a jeho manžela na postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v již zahájeném exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného a možnostem postihu majetku ve společném jmění manželů po rozvodu manželství povinného a jeho manžela jak v před rozvodem manželství zahájeném, tak až po rozvodu manželství zahájeném exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného. Poslední, pátá kapitola, se pak zaměřuje na možnosti obrany manžela povinného vůči nesprávnému postižení majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného.
Abstract v angličtině:
Status of an obliged person´s spouse in the execution proceedings Abstract The topic of this rigorous thesis is “Status of an obliged person´s spouse in the executory proceedings”. I got to this topic through my professional experience at the District Court of Prague 5, where I worked as an assistant of a judge for more than a year. As part of this work, I prepared decisions on the procedural motions of the parties to the execution proceedings, including the motions of the obliged person´s spouse to a partial discontinuance of the execution proceedings for a judge. As a result of the fact, that I devoted to these motions because of their increasing number still more and my interest in the issue of affecting the property in the common property of the spouses and property values of the obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce the obliged person´s debt and my knowledge about this issue got deeper, I have decided to deal with this topic in my rigorous thesis. The aim of this thesis is to analyze the possibilities of affecting the property in the common property of the spouses and property values of the obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce obliged person´s debt in a particular regimes of procedural legislation of affecting such property, based by the relevant amendments to the legislation of this subject, and to deal with the means of defense of obliged person´s spouse against unjustified affection of such property in such an execution proceedings. This rigorous thesis is divided into five chapters. The first chapter is divided into three sections, whereas characterizes the execution proceedings and summarizes its course, defines the differences between the execution proceedings and the judicial execution of a decision and explains the applicability of the civil procedure code in the execution proceedings. The second chapter defines the most important parties to the execution proceedings in four sections. The third chapter, which consists of two sections, deals with the issue of responsibility of the spouses for debts and the institution of common property of spouses, which is for the status of obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce the obliged person´s debt crucial. The first section concerns with the responsibility of spouses for debts and the common property of spouses, including the modification of the legal regime of the common property of spouses, under the laws effective to 31.12.2013 and the second section concerns with the same issues under the laws effective since 1.1.2014, whereas it compares the previous, “old” legislation of the subject matter with the effective legislation. The fourth chapter, which is made up of five sections, is a fundamental part of the thesis. This chapter is devoted to the possibilities of affection of the property in the common property of the spouses and property values of the obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce obliged person´s debt in a particular modes of procedural legislation of affecting such property, based by the relevant amendments to the legislation of this subject, the impact of divorce of obliged person and his spouse on affecting property in the common property of spouses and property values of obliged person´s spouse in already initiated execution proceedings led to enforce obliged person´s debt and the possibilities of affecting the property in the common property of spouses after divorce of obliged person and his spouse in both before and after the divorce initiated execution proceedings led to enforce obliged person´s debt. The last, fifth chapter, focuses on the means of defense of obliged person´s spouse against unjustified affection of the property in the common property of the spouses and property values of the obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce obliged person´s debt.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Čeřovská 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Čeřovská 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Čeřovská 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 403 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB