velikost textu

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název v angličtině:
Crimes related to substance abuse
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Christián Abu Dayeh
Oponenti:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
185384
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní právo hmotné; zneužívání návykových látek; drogové trestné činy
Klíčová slova v angličtině:
Penal law; Substance abuse; Drug offences
Abstrakt:
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 – 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též související aktuální otázky. V kapitole čtvrté se tak věnuji názorové nejednotnosti ohledně správné právní kvalifikace jednání spočívajícího v pěstování rostliny konopí ve vztahu k znaku výroby podle § 283, protichůdné judikatuře týkající se výkladu znaků „větší“, „značný“ a „velký rozsah“ a v jejím závěru problému nových psychoaktivních látek, kde rovněž předkládám návrh legislativního řešení nejistoty vyvolané nálezem ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. To vše v úmyslu preservovat, ale také zlepšit dosavadní možnosti flexibilní reakce vlády na výskyt nových psychoaktivních látek. V páté kapitole je zvýšená pozornost věnována problematice znaku množství většího než malého, a to konkrétně jednotlivým přístupům jeho správného vymezení, již zmiňovanému nálezu, který zrušil ustanovení TZ zmocňující vládu k stanovení tohoto množství prostřednictvím nařízení a možnostem soudobého řešení. Šestá kapitola se zabývá legislativním zpřístupněním konopí pro lékařské účely, jeho nedostatkům a variantám nápravy, pozornost je věnována obzvláště potřebám zefektivnění možností využívání tohoto institutu. Osmá kapitola je pak spojena s mediálně sledovanou kauzou tzv. growshopů, specificky se správnou právní kvalifikací jednání spočívajícího v provozování growshopů a otázkami nezbytnosti provedení samotného zátahu. Pro zpracování tématu bylo využito zejména komentářových výkladů k trestnímu zákoníku, odborných článků a široké soudní judikatury.
Abstract v angličtině:
Summary Crimes related to substance abuse Criminal offences related to substance abuse are still a highly topical issue having serious social, health-related, financial and security impacts on the whole society. Since the subject is very broad, I decided to focus on substantive law of so-called drug-related crimes. The thesis is divided into eight sections. In the first one I define the basic terms that are frequently used in the thesis and whose definition is crucial for understanding the text as a whole. Second section contains historical background of the current legal form of drug- related crimes in the Czech Republic, while also some international legal rules are included as they influenced local legal development as well as many legal obligations result from them for the Czech Republic until the present. Third section covers current legislation; it contains a common introduction for individual elements of the drug-related offences as well as a broader context within the Penal Code, and it also mentions certain non-penal legislation that is closely connected to this topic. Substance of this thesis is in sections 4 – 8 describing individual elements of the drug offences. In each section there is also some part devoted to analyzing current issues. In the fourth section I deal with an act of cannabis cultivation in connection with its production that is contained in § 283, on whose correct legal classification there is a huge diversity of opinions. I also handle contradictory case law about the term “major, substantial and large scope”. In the end of the section I mention the issue of new psychoactive substances, where I also propose a legislative draft dealing with legal uncertainty induced by a Constitutional Court finding No. Pl. ÚS 13/12 and by which I intend to strengthen flexible reaction of the government when new psychoactive substances occur. In section five I pay attention to problems connected to the correct definition of the term “greater than small amount” as well as to the already mentioned court finding that cancelled the possibility of specifying this amount by a government regulation, and I also further propose some current possible solutions. Sixth section deals with legalization of cannabis for medical purposes, imperfections of the related legislation and possible amendments (corrections). Attention is paid especially to efficient use of legalized medical cannabis. Eight section is connected to the case of so-called growshops that is known through the media, particularly it deals with correct legal classification of act of running a growshop and questions the necessity of executing the police raid. When writing this thesis, commentaries on the Penal Code, research papers and broad case law were used predominantly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Christián Abu Dayeh 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Christián Abu Dayeh 333 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Christián Abu Dayeh 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 511 kB