velikost textu

Reakce linií a kříženců kukuřice na hypoxický stres v závislosti na vývoji rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce linií a kříženců kukuřice na hypoxický stres v závislosti na vývoji rostlin
Název v angličtině:
Response of maize lines and hybrids to hypoxia stress depending on plant development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Čečetka
Vedoucí:
RNDr. Marie Kočová, CSc.
Oponent:
Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Id práce:
185381
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství biologie pro střední školy (UNCHB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Hypoxie způsobená zaplavením patří mezi významné abiotické stresové faktory, které ovlivňují vývoj rostlin. Zejména v důsledku probíhajících změn klimatu dochází k změnám distribuce srážek, které způsobují nadměrný výskyt sucha následovaný přívalovými dešti a tedy zaplavením. Významnou roli v trvání sucha nebo zaplavení hrají rovněž nevhodné agronomické postupy, špatná volba a střídání pěstovaných plodin. Těmto podmínkám se rostliny musí umět přizpůsobit, nebo se pro zemědělskou produkci musí zvolit vhodné genotypy, které jsou k těmto podmínkám tolerantní. Cílem mé diplomové práce bylo porovnání reakce 4 genotypů (2023, CE704, 2023xCE704 a CE704x2023) kukuřice seté (Zea mays L.) pěstovaných v podmínkách zaplavení, kterému byly vystaveny v různých fázích ontogenického vývoje ve srovnání s rostlinami pěstovanými v optimálních podmínkách zásobení vodou. Byly měřeny různé parametry charakterizující celkový stav a významné funkce rostlin (morfologické parametry, parametry vodního provozu rostlin, fotosyntetické parametry a parametry poškození buněk). U rostlin vystavených zaplavení se výrazně lišila reakce mladších a starších rostlin. U mladších rostlin docházelo vlivem zaplavení k nárůstu hodnot rychlosti transpirace, stomatální vodivosti, rychlosti čisté fotosyntézy. U zbylých parametrů vedlo zaplavení k poklesu hodnot (obsah H2O2, obsah MDA, obsah fotosyntetických pigmentů, fluorescence chlorofylu a). U starších rostlin zaplavení způsobilo u většiny sledovaných parametrů pokles hodnot s výjimkou parametrů charakterizujících poškození buněk (obsah H2O2, obsah MDA, aktivita katalázy a index poškození membrán). V reakci rostlin se též projevila vnitrodruhová variabilita, která závisela na fázi ontogenetického vývoje sledovaných rostlin i na podmínkách pěstování a lišila se v závislosti na sledovaném parametru. Klíčová slova: zaplavení, stres, kukuřice, parametry výměny plynů, buněčné poškození, fotosyntéza, morfologie a vývoj rostlin
Abstract v angličtině:
Abstract Flooding-induced hypoxia is one of the significant abiotic stress factors that influence the development of plants. The ongoing climate change leads to changes in the distribution of precipitation, causing excessive droughts followed by torrential rains and, consequently, flooding. Inappropriate agronomic practices and the choice and rotation of the cultivated crops also greatly influence the duration of the drought or flooding. The plants must either be able to adapt to these conditions, or the agricultural production must only select suitable genotypes that are tolerant of these conditions. The aim of this thesis was the comparison of the reaction of 4 genotypes (2023, CE704, 2023xCE704 and CE704x2023) of maize (Zea mays L.) grown in flood conditions to which they were exposed at different stages of their ontogenic development, as compared to plants grown under optimal water supply conditions. Various parameters showing the general condition and significant functions of the plants (morphological parameters, plant-water relations parameters, photosynthetic parameters, and cell damage parameters) were measured. Among the plants exposed to flooding, the reactions differed greatly based on the age of the plants. Younger plants showed an increase in transpiration speed values, stomatal conductivity, and the rate of pure photosynthesis due to flooding. The remaining parameters decreased due to the flooding (the amount of H2O2, MDA, photosynthetic pigment, and the fluorescence of chlorophyll a). In the case of older plants, the flooding caused a decrease in values of most of the monitored parameters. The only exception was found in the parameters indicating cell damage (the amount of H2O2 and MDA, catalase activity, and the index of membrane damage). Within the reactions of the plants, intraspecific variability also occurred, depending on the stage of ontogenetic development of the monitored plants and on the cultivation conditions, and varied depending on the monitored parameter. Key words: flooding, stress, maize, photosynthesis, gas exchange parameters, cell damage, morphology and plant development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Čečetka 7.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Čečetka 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Čečetka 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marie Kočová, CSc. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Helena Hniličková, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 153 kB