velikost textu

Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)
Název v angličtině:
Equality: age and gender (Czechia, Denmark, France, Poland)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Černá
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
RNDr. Květa Kalibová, CSc.
Id práce:
185362
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diskriminace, nerovnost, stereotypy, stárnutí, ageismus, věková diskriminace, genderová diskriminace, Česko, Dánsko, Francie, Polsko
Klíčová slova v angličtině:
discrimination, inequality, stereotypes, ageing, ageism, age discrimination, gender discrimination, Czechia, Denmark, France, Poland
Abstrakt:
Rovnost z hlediska věku a genderu Abstrakt Diplomová práce na základě dat z výběrového šetření speciální Eurobarometr 437 a speciální Eurobarometr 465 pojednává o nerovnostech na základě věku a pohlaví v Česku, Dánsku, Francii a Polsku. Jsou zde představeny základní pojmy týkající se nerovnosti ve společnosti a pojmy týkající se genderové a věkové diskriminace. Analytická část je zaměřena na rozdílné vnímání věkové a genderové nerovnosti respondenty ze čtyř vybraných zemí. Otázky byly analyzovány také na základě pohlaví respondenta a věkových skupin 25–34 a 55–64 let. Z výsledků analýzy dat šetření se dá říci, že společnost v Česku a Polsku je více protkána předsudky a stereotypy na základě pohlaví než v Dánsku a Francii, což může být dáno vyšším důrazem na rovnost pohlaví v zemích západní Evropy. Věková diskriminace je respondenty častěji vnímána v Česku a Francii, ale z odpovědí je patrné, že respondenti všech čtyř zemí vnímají ageismus jako závažný, a nevnímají přijatá opatření proti diskriminaci jako dostačující. Klíčová slova: diskriminace, nerovnost, stereotypy, stárnutí, ageismus, věková diskriminace, genderová diskriminace, Česko, Dánsko, Francie, Polsko
Abstract v angličtině:
Equality: Age and gender Abstract Diploma thesis addresses age and gender inequalities in Czechia, Denmark, France and Poland, based on Special Eurobarometer 437 and Special Eurobarometer 465. It introduces basic terms connected with inequality in society as well as terms related to gender and age discrimination. The analytical part is focused on different perceptions of age and gender inequality by respondents from four selected countries. The questions are also analysed on base on the respondent's gender and their age group, either 25–34, or 55–64 years. The conclusion of the conducted survey data analysis is, that society in Czechia and Poland inclines towards gender-based prejudices and stereotypes more, than society in Denmark and France, which may be a consequence of stronger emphasis on gender equality in Western European countries. Age discrimination is more often noticed by Czech and French respondents, but it is clear, that respondents from all four countries perceive ageism as very serious and do not see adopted anti- discrimination measures as sufficient. Key words: discrimination, inequality, stereotypes, ageing, ageism, age discrimination, gender discrimination, Czechia, Denmark, France, Poland
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Černá 3.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Černá 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Černá 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Květa Kalibová, CSc. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 153 kB