velikost textu

Problematika výživného mezi rodiči a dětmi (srovnávací studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika výživného mezi rodiči a dětmi (srovnávací studie)
Název v angličtině:
The issues of maintenance between parents and children (comparative study)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Chyba
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
185361
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodinné právo, právo na výživné, vyživovací povinnost, výživné mezi rodiči a dětmi
Klíčová slova v angličtině:
family law, right to maintenance, maintenance obligation, maintenance between parents and children
Abstrakt:
Problematika výživného mezi rodiči a dětmi (srovnávací studie) Tato diplomová práce se zabývá problematikou výživného mezi rodiči a dětmi. Výživné je tradičním institutem občanského práva, který se systematicky řadí do rodinného práva. Rodinné právo se obecně více či méně dotýká každodenního života jedince ve společnosti. Problematika výživného je téma aktuální a neustále se vyvíjející, kterému je ve společnosti tradičně věnována značná pozornost. Specifický druh výživného, a sice výživné mezi rodiči a dětmi pak představuje z hlediska četnosti nejrozšířenější druh výživného, který se ve společnosti uplatňuje, zejména pokud se týká vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Je tedy možné konstatovat, že výživné je právním institutem, který není předmětem zájmu pouze právnické veřejnosti, ale je tématem, které bývá diskutováno a bedlivě sledováno v rámci celé společnosti. Tato diplomová práce je pojata jako srovnávací studie, právní úprava České republiky je napříč diplomovou prací porovnávána s právní úpravou Spolkové republiky Německo. Z hlediska struktury je práce členěna na úvod, dvanáct samostatných kapitol a závěr. První kapitola se věnuje obecným otázkám výživného, zaměřuje se na charakteristiku výživného podle české i německé právní teorie, jednotlivé druhy výživného, ochranu práva na výživné a její projevy v právním řádu a konečně na základní předpoklady práva na výživné a vyživovací povinnosti. Druhá kapitola se zabývá příbuzenstvím v přímé linii. Třetí kapitola je zaměřená na potřebnost (odkázanost) oprávněného. Zde je pojednáno o příjmech a majetku oprávněného, o jeho životních potřebách a o výši výživného. Pozornost je věnována specifickým institutům německé právní úpravy, jako je Düsseldorfská tabulka, minimální výživné pro nezletilé dítě a započtení přídavků na děti. Čtvrtá kapitola se zabývá způsobilostí povinného plnit vyživovací povinnost. Zde je pojednáno o příjmech a majetku povinného a o minimálních prostředcích k vlastní výživě povinného. Pátá kapitola rozebírá různé případy vyloučení, omezení a zániku práva na výživné a vyživovací povinnosti. Je zde uvedena úprava klauzule nepřiměřené tvrdosti, výživného za dobu minulou, vzdání se práva na výživné i otázka promlčení. Rovněž je pojednáno o zániku práva na výživné a vyživovací povinnosti v důsledku smrti oprávněného nebo povinného. Šestá kapitola je zaměřená na smlouvy týkající se výživného. Sedmá kapitola se zabývá vztahy přednosti, a to jak pluralitou povinných, tak pluralitou oprávněných. Osmá kapitola se věnuje regresu výživného v německé a české právní úpravě. Devátá kapitola pojednává o formách plnění vyživovací povinnosti. V desáté kapitole je rozebírána specifická povinnost poskytovat informace, upravená jen v BGB. Jedenáctá kapitola se týká německé a české právní úpravy soudního řízení ve věcech výživného. Závěrečná dvanáctá kapitola pojednává o vztahu výživného k právu sociálního zabezpečení podle německých předpisů. Česká a německá právní úprava výživného nejsou nijak významně odlišné. Obecně lze konstatovat, že německá právní úprava, popř. německá právní teorie, jde do větších detailů a zkoumá určité otázky do větší hloubky.
Abstract v angličtině:
The issues of maintenance between parents and children (comparative study) This diploma thesis deals with the issues of maintenance between parents and children. The maintenance is a traditional institute of civil law, which systematically belongs to family law. The family law concerns in general way more or less an everyday life of individual in society. The issues of maintenance are current and constantly developing topic, which the society pays traditionally significant attention to. The specific type of maintenance that is maintenance between parents and children represents from the point of frequency the most widespread type of maintenance, which is exercised in the society, especially as regards maintenance obligation of parents to children. It is possible to state, that the maintenance is a legal institute which is not the object of interest only of the legal public, but it is the topic which is discussed and closely watched by the entire society This diploma thesis is held as the comparative study, the legal regulation of the Czech Republic is compared through the diploma thesis with the legal regulation of Federal Republic of Germany. From the point of structure the thesis is divided into introduction, twelve main chapters and conclusion. The first chapter deals with general issues of maintenance, it focuses on characteristics of maintenance according to Czech and German legal theory, particular types of maintenance, protection of right to maintenance and its manifestations in the legal order and finally on fundamental conditions of right to maintenance and maintenance obligation. The second chapter concerns relations in direct line. The third chapter focuses on the needs (dependence) of rightful person. It deals with incomes and property of rightful person, its life needs and amount of maintenance. The attention is paid to specific institutes of German legal regulation, like Düsseldorf table, minimal maintenance for minor and counting of child allowance. The fourth chapter deals with the capacity of obliged person to fulfil maintenance obligation. It concentrates on incomes and property of obliged person and on minimal means for own sustenance of obliged person. The fifth chapter examines various cases of exclusion, reduction and discharge of right to maintenance and maintenance obligation. It contains the regulation of clause of undue hardship, maintenance performed back to the past, surrender the right to maintenance and the issue of limitation of action. It also concerns discharge of right to maintenance and maintenance obligation as a consequence of death of rightful or obliged person. The sixth chapter concentrates on contracts regarding the maintenance. The seventh chapter deals with relations of priority, namely both with plurality of obliged persons and plurality of rightful persons. The eighth chapter describes the regress of maintenance in the German and Czech legal regulation. The ninth chapter deals with the forms of performance of the maintenance obligation. In the tenth chapter there is described the specific obligation to provide information, regulated only in BGB. The eleventh chapter is focused on the German and Czech legal regulation of proceedings in the cases of maintenance. The final twelfth chapter deals with the relation of maintenance to the social security law according to the German regulations. The Czech and German legal regulation of maintenance are not significantly different. In general it can be stated that German legal regulation, respectively German legal theory, goes into greater details and examines certain issues in greater depth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Chyba 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Chyba 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Chyba 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB