velikost textu

Problematika náhradního mateřství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika náhradního mateřství
Název v angličtině:
Legal issues of Surrogacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Antošová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
185360
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náhradní mateřství, surogátní mateřství, surogační mateřství, surogace, náhradní matka, rodičovství, mateřství, dítě, asistovaná reprodukce, osvojení, smlouva o náhradním mateřství
Klíčová slova v angličtině:
Surrogate motherhood, surrogacy, surrogate, parenthood, maternity, child, assisted reproduction, adoption, surrogacy contract
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy náhradního mateřství. Vývoj v oblasti reprodukční medicíny v podobě prvního „dítěte ze zkumavky“ v roce 1978 a na to navazujících medicinských pokroků s sebou nevyhnutelně přinesl rozvoj tohoto institutu. Institutu, který, ačkoliv s sebou přináší mnoho etických, sociálních a právních otázek, není v České republice právně regulován (kromě jediného ustanovení § 804 občanského zákoníku). Tato diplomová práce se proto snaží poskytnout návrh právní úpravy, která by mohla být v České republice přijata, a to za použití především analytické a komparativní metody. Po vysvětlení, co tento institut vlastně znamená a jaké známe jeho formy a modely, je objasněn jeho mezinárodní právní rámec. Ačkoliv si mnoho států uvědomuje aktuálnost tohoto tématu, do dnešního dne nebyla přijata žádná mezinárodní úprava, která by upravovala např. přeshraniční náhradní mateřství. Jisté vodítko tu ale přeci jen máme, a to zájem dítěte, jak judikoval Evropský soud pro lidská práva. Právní úprava v jednotlivých zemích se pohybuje na škále od kriminalizace (Francie) až po legalizaci komerčního náhradního mateřství (Ukrajina). Po zhodnocení právních úprav některých států, na kterých je ukázáno reálné fungování modelů náhradního mateřství, je zjevné, že pro Českou republiku by inspirací mohly být Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Ukrajina. Diplomová práce obsahuje analýzu problematiky platnosti a neplatnosti smluv o náhradním mateřství, které jsou důležitým aspektem jeho realizace. Ze závěrečné úvahy de lege ferenda pro Českou republiku vyplývá, že autorka zvolila cestu legalizace náhradního mateřství a v diplomové práci poskytuje návrh budoucí možné právní úpravy. Změna právního řádu České republiky by měla spočívat zejména v úpravě vzniku rodičovství a dále v rozšíření smluvních typů zakotvených v občanském zákoníku o smlouvu o náhradním mateřství.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis deals with the issue of legislation of surrogacy. Development in the area of reproductive medicine as the first “test tube baby” in 1978 and following medical progress has inevitably brought development expansion of this institute. This institute, although that it brings with itself many ethical, social and legal questions, is not legally regulated in the Czech Republic (except one provision, Art. 804 of the Civil Code). Therefore, this master thesis tries to provide a proposal of legislation which might be adopted in the Czech Republic, using primarily analytical and comparative methods. After the surrogacy is explained and forms and models of it are described, the international framework is clarified. Although many states realize actuality of this topic, there has not been any international legislation adopted that would regulate e.g. surrogate tourism, until this day. However, there is a certain guideline, namely the interest of a child, as the European Court of Human Rights judged. State’s legislations range on the scale from criminalization (France) to legalization of its commercial form (Ukraine). After evaluation of legislation of some states whose regulations show real functioning of models of surrogacy, it is clear that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ukraine could be inspiration for the Czech Republic. The master thesis includes analysis of the issue of validity and invalidity of contracts on surrogacy which is important aspect of its realization. From the final consideration de lege ferenda for the Czech Republic follows that the authoress has chosen the way of legalization of surrogacy and the authoress provides a proposal of future possible legislation in the master thesis. This change of legislation of the Czech Republic should be based mainly on the regulation of origin of the parenthood and on the extension of the contractual types in the civil code of the contract on surrogacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Antošová 613 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Antošová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Antošová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB