velikost textu

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci
Název v angličtině:
The concurrence of employment with function of the statutory body in the business corporation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radek Wejmelka
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
185341
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
souběh funkcí, pracovní poměr, statutární orgán
Klíčová slova v angličtině:
concurrence, employment, statutory body
Abstrakt:
RESUMÉ Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru je v praxi již mnohokrát řešeným a judikaturou nespočetněkrát rozsouzeným problémem, nicméně ani po téměř 25 letech judikaturního vývoje v otázce souběhů nejsou v praxi právní názory na tuto problematiku jednotné. Tato práce si klade za cíl předložit čtenářům rozbor problematiky souběhu funkcí v širších souvislostech, a to jak z hlediska obchodního práva, tak i z hlediska pracovního práva s přesahem do práva sociálního zabezpečení a daňového práva včetně shrnutí relevantní judikatury. První kapitola této práce je zaměřena na obecné vymezení postavení právnických a fyzických osob. Druhá kapitola se již zabývá výkonem funkce člena statutárního orgánu z hlediska obchodního práva, zejména s ohledem na podmínky pro výkon funkce a práva a povinnosti člena statutárního orgánu a obchodní korporace. Třetí kapitola se zaměřuje na pracovní poměr fyzických osob z hlediska pracovního práva a zákoníku práce a na srovnání pracovněprávního vztahu fyzické osoby a obchodněprávního vztahu člena statutárního orgánu k obchodní korporaci. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na historický vývoj judikatury a právní úpravy ve vztahu k souběhům zejména s ohledem na možné přístupy k řešení problematiky souběhů v rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu České republiky včetně argumentů pro a proti umožnění souběhů, které se v kruzích odborné veřejnosti objevily. Pátá kapitola navazuje na předchozí kapitolu a zabývá se přístupem Ústavního soudu České republiky. Šestá kapitola této práce se zaměřuje na problematiku práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Poslední, sedmá kapitola se zaměřuje na otázku, zda lze za současné právní úpravy souběhy připustit či nikoliv a jaké je možné řešení úpravy práv a povinností člena statutárního orgánu v obchodní korporaci. 71
Abstract v angličtině:
SUMMARY The concurrence of employment with function of the statutory body was many times resolved in the practice and the judicature but almost after 25 years of judicature development there is no united view, whether the concurrence of employment with function of the statutory body is permissible under the Czech law or not. The main purpose of this thesis is to submit an analysis of this legal problematics in terms of commercial and labour law with overlaps into social security law and tax law with summary of the relevant judicature. The first chapter of this thesis is focused on the general definition of legal entities and natural persons. The second chapter follows up the performance of function of the statutory body in terms of commercial law particularly regarding the conditions and the rights and obligations of member of the statutory body. The third chapter mainly focuses on the employment in terms of labour law and on comparisons of the labour law and commercial law legal relationship. The fourth chapter provides an overview of historical development of the judicature regarding possible solutions found in judicature of High Court in Prague and Supreme Court of the Czech Republic and the arguments for and against the admissibility of concurrence of employment and function of the statutory body in the business corporation. The fifth chapter builds on the conclusions from the previous chapter and is focused on the opinion of the Constitutional Court of the Czech Republic. The sixth chapter focuses on the related issues of social security law and tax law. The final seventh chapter tries to present an answer whether it is possible to admit the concurrence of employment and function of the statutory body of the business corporation under the law of Czech Republic and what is the possible solution of the rights and obligations of a member of a statutory body in a business corporation. 72
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Wejmelka 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Wejmelka 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Wejmelka 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 152 kB