velikost textu

Školská rada a její podíl na řízení školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školská rada a její podíl na řízení školy
Název v angličtině:
School Board and its participation in School Management
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. David Kubíček
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
185289
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Školská rada, pracovní výkon, školský zákon, kompetence, Česká školní inspekce
Klíčová slova v angličtině:
School board, work performance, headmaster, school law, competence, Czech school inspection
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou zřizování školských rad na základních školách. Respondenty empirického výzkumu byli ředitelé úplných základních škol v Královéhradeckém kraji. Výsledky šetření mohou být využity zejména k hledání možností spolupráce mezi ředitelem školy a školskou radou tak, aby její činnost napomohla k celkovému rozvoji výchovně vzdělávacího procesu v dané škole. Jako podklad k zamyšlení může sloužit všem zúčastněným stranám, tj. vedení školy, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a v neposlední řadě i rodičům. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry a v jakých oblastech školská rada ovlivňuje řídící práci ředitele školy. Dílčím cílem bylo specifikovat problematické oblasti vzájemného vztahu z pohledu ředitele školy a navrhnout, jak jejich účinky zmírnit nebo odstranit. KLÍČOVÁ SLOVA školská rada, pracovní výkon, školský zákon, kompetence, Česká školní inspekce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the issue of setting up school councils in elementary schools. Respondents of empirical research were directors of complete primary schools in the Hradec Králové Region. In particular, the results of the survey can be used to find possibilities for cooperation between the principal and the school council, so that its activities can help to the overall development of the educational process in the given school. As a basis for reflection, it can serve all stakeholders, i.e. school management, pedagogical staff, founders, and last but not least parents. The aim of the bachelor thesis was to find out to what extent and in what areas the school council influences the management of the principal. The partial aim was to specify the problematic areas of the relationship from the point of view of the principal and to suggest how to mitigate or eliminate their effects. KEYWORDS School board, work performance, headmaster, school law, competence, Czech school inspection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. David Kubíček 967 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. David Kubíček 294 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. David Kubíček 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. David Kubíček 278 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 514 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB